Nhấn vào đây để đăng nhập tự động và đồng bộ truyện theo dõi từ site cũ. Không truy cập web giả mạo để tránh bị hack tài khoản
Nếu không xem được truyện vui lòng đổi "SERVER ẢNH" bên dưới
go88
24h
Bói Toán Mà Thôi, Cửu Vĩ Yêu Đế Sao Lại Thành Nương Tử Ta?! chap 30 - Trang 1
Bói Toán Mà Thôi, Cửu Vĩ Yêu Đế Sao Lại Thành Nương Tử Ta?! chap 30 - Trang 2
Bói Toán Mà Thôi, Cửu Vĩ Yêu Đế Sao Lại Thành Nương Tử Ta?! chap 30 - Trang 3
Bói Toán Mà Thôi, Cửu Vĩ Yêu Đế Sao Lại Thành Nương Tử Ta?! chap 30 - Trang 4
Bói Toán Mà Thôi, Cửu Vĩ Yêu Đế Sao Lại Thành Nương Tử Ta?! chap 30 - Trang 5
Bói Toán Mà Thôi, Cửu Vĩ Yêu Đế Sao Lại Thành Nương Tử Ta?! chap 30 - Trang 6
Bói Toán Mà Thôi, Cửu Vĩ Yêu Đế Sao Lại Thành Nương Tử Ta?! chap 30 - Trang 7
Bói Toán Mà Thôi, Cửu Vĩ Yêu Đế Sao Lại Thành Nương Tử Ta?! chap 30 - Trang 8
Bói Toán Mà Thôi, Cửu Vĩ Yêu Đế Sao Lại Thành Nương Tử Ta?! chap 30 - Trang 9
Bói Toán Mà Thôi, Cửu Vĩ Yêu Đế Sao Lại Thành Nương Tử Ta?! chap 30 - Trang 10
Bói Toán Mà Thôi, Cửu Vĩ Yêu Đế Sao Lại Thành Nương Tử Ta?! chap 30 - Trang 11
Bói Toán Mà Thôi, Cửu Vĩ Yêu Đế Sao Lại Thành Nương Tử Ta?! chap 30 - Trang 12
Bói Toán Mà Thôi, Cửu Vĩ Yêu Đế Sao Lại Thành Nương Tử Ta?! chap 30 - Trang 13
Bói Toán Mà Thôi, Cửu Vĩ Yêu Đế Sao Lại Thành Nương Tử Ta?! chap 30 - Trang 14
Bói Toán Mà Thôi, Cửu Vĩ Yêu Đế Sao Lại Thành Nương Tử Ta?! chap 30 - Trang 15
Bói Toán Mà Thôi, Cửu Vĩ Yêu Đế Sao Lại Thành Nương Tử Ta?! chap 30 - Trang 16
Bói Toán Mà Thôi, Cửu Vĩ Yêu Đế Sao Lại Thành Nương Tử Ta?! chap 30 - Trang 17
Bói Toán Mà Thôi, Cửu Vĩ Yêu Đế Sao Lại Thành Nương Tử Ta?! chap 30 - Trang 18
Bói Toán Mà Thôi, Cửu Vĩ Yêu Đế Sao Lại Thành Nương Tử Ta?! chap 30 - Trang 19
Bói Toán Mà Thôi, Cửu Vĩ Yêu Đế Sao Lại Thành Nương Tử Ta?! chap 30 - Trang 20
Bói Toán Mà Thôi, Cửu Vĩ Yêu Đế Sao Lại Thành Nương Tử Ta?! chap 30 - Trang 21
Bói Toán Mà Thôi, Cửu Vĩ Yêu Đế Sao Lại Thành Nương Tử Ta?! chap 30 - Trang 22
Bói Toán Mà Thôi, Cửu Vĩ Yêu Đế Sao Lại Thành Nương Tử Ta?! chap 30 - Trang 23
Bói Toán Mà Thôi, Cửu Vĩ Yêu Đế Sao Lại Thành Nương Tử Ta?! chap 30 - Trang 24
Bói Toán Mà Thôi, Cửu Vĩ Yêu Đế Sao Lại Thành Nương Tử Ta?! chap 30 - Trang 25
Bói Toán Mà Thôi, Cửu Vĩ Yêu Đế Sao Lại Thành Nương Tử Ta?! chap 30 - Trang 26
Bói Toán Mà Thôi, Cửu Vĩ Yêu Đế Sao Lại Thành Nương Tử Ta?! chap 30 - Trang 27
Bói Toán Mà Thôi, Cửu Vĩ Yêu Đế Sao Lại Thành Nương Tử Ta?! chap 30 - Trang 28
Bói Toán Mà Thôi, Cửu Vĩ Yêu Đế Sao Lại Thành Nương Tử Ta?! chap 30 - Trang 29
Bói Toán Mà Thôi, Cửu Vĩ Yêu Đế Sao Lại Thành Nương Tử Ta?! chap 30 - Trang 30
Bói Toán Mà Thôi, Cửu Vĩ Yêu Đế Sao Lại Thành Nương Tử Ta?! chap 30 - Trang 31
Bói Toán Mà Thôi, Cửu Vĩ Yêu Đế Sao Lại Thành Nương Tử Ta?! chap 30 - Trang 32
Bói Toán Mà Thôi, Cửu Vĩ Yêu Đế Sao Lại Thành Nương Tử Ta?! chap 30 - Trang 33
Bói Toán Mà Thôi, Cửu Vĩ Yêu Đế Sao Lại Thành Nương Tử Ta?! chap 30 - Trang 34
Bói Toán Mà Thôi, Cửu Vĩ Yêu Đế Sao Lại Thành Nương Tử Ta?! chap 30 - Trang 35
Bói Toán Mà Thôi, Cửu Vĩ Yêu Đế Sao Lại Thành Nương Tử Ta?! chap 30 - Trang 36
Bói Toán Mà Thôi, Cửu Vĩ Yêu Đế Sao Lại Thành Nương Tử Ta?! chap 30 - Trang 37
Bói Toán Mà Thôi, Cửu Vĩ Yêu Đế Sao Lại Thành Nương Tử Ta?! chap 30 - Trang 38
Bói Toán Mà Thôi, Cửu Vĩ Yêu Đế Sao Lại Thành Nương Tử Ta?! chap 30 - Trang 39
Bói Toán Mà Thôi, Cửu Vĩ Yêu Đế Sao Lại Thành Nương Tử Ta?! chap 30 - Trang 40
Bói Toán Mà Thôi, Cửu Vĩ Yêu Đế Sao Lại Thành Nương Tử Ta?! chap 30 - Trang 41
Bói Toán Mà Thôi, Cửu Vĩ Yêu Đế Sao Lại Thành Nương Tử Ta?! chap 30 - Trang 42
Bói Toán Mà Thôi, Cửu Vĩ Yêu Đế Sao Lại Thành Nương Tử Ta?! chap 30 - Trang 43
Bói Toán Mà Thôi, Cửu Vĩ Yêu Đế Sao Lại Thành Nương Tử Ta?! chap 30 - Trang 44
Bói Toán Mà Thôi, Cửu Vĩ Yêu Đế Sao Lại Thành Nương Tử Ta?! chap 30 - Trang 45
Bói Toán Mà Thôi, Cửu Vĩ Yêu Đế Sao Lại Thành Nương Tử Ta?! chap 30 - Trang 46
Bói Toán Mà Thôi, Cửu Vĩ Yêu Đế Sao Lại Thành Nương Tử Ta?! chap 30 - Trang 47
Bói Toán Mà Thôi, Cửu Vĩ Yêu Đế Sao Lại Thành Nương Tử Ta?! chap 30 - Trang 48
Bói Toán Mà Thôi, Cửu Vĩ Yêu Đế Sao Lại Thành Nương Tử Ta?! chap 30 - Trang 49
Bói Toán Mà Thôi, Cửu Vĩ Yêu Đế Sao Lại Thành Nương Tử Ta?! chap 30 - Trang 50
Bói Toán Mà Thôi, Cửu Vĩ Yêu Đế Sao Lại Thành Nương Tử Ta?! chap 30 - Trang 51
Bói Toán Mà Thôi, Cửu Vĩ Yêu Đế Sao Lại Thành Nương Tử Ta?! chap 30 - Trang 52
Bói Toán Mà Thôi, Cửu Vĩ Yêu Đế Sao Lại Thành Nương Tử Ta?! chap 30 - Trang 53
Bói Toán Mà Thôi, Cửu Vĩ Yêu Đế Sao Lại Thành Nương Tử Ta?! chap 30 - Trang 54
Bói Toán Mà Thôi, Cửu Vĩ Yêu Đế Sao Lại Thành Nương Tử Ta?! chap 30 - Trang 55
Bói Toán Mà Thôi, Cửu Vĩ Yêu Đế Sao Lại Thành Nương Tử Ta?! chap 30 - Trang 56
Bói Toán Mà Thôi, Cửu Vĩ Yêu Đế Sao Lại Thành Nương Tử Ta?! chap 30 - Trang 57
Bói Toán Mà Thôi, Cửu Vĩ Yêu Đế Sao Lại Thành Nương Tử Ta?! chap 30 - Trang 58
Bói Toán Mà Thôi, Cửu Vĩ Yêu Đế Sao Lại Thành Nương Tử Ta?! chap 30 - Trang 59
Bói Toán Mà Thôi, Cửu Vĩ Yêu Đế Sao Lại Thành Nương Tử Ta?! chap 30 - Trang 60
Bói Toán Mà Thôi, Cửu Vĩ Yêu Đế Sao Lại Thành Nương Tử Ta?! chap 30 - Trang 61
Bói Toán Mà Thôi, Cửu Vĩ Yêu Đế Sao Lại Thành Nương Tử Ta?! chap 30 - Trang 62
Bói Toán Mà Thôi, Cửu Vĩ Yêu Đế Sao Lại Thành Nương Tử Ta?! chap 30 - Trang 63
Bói Toán Mà Thôi, Cửu Vĩ Yêu Đế Sao Lại Thành Nương Tử Ta?! chap 30 - Trang 64
Bói Toán Mà Thôi, Cửu Vĩ Yêu Đế Sao Lại Thành Nương Tử Ta?! chap 30 - Trang 65
Bói Toán Mà Thôi, Cửu Vĩ Yêu Đế Sao Lại Thành Nương Tử Ta?! chap 30 - Trang 66
Bói Toán Mà Thôi, Cửu Vĩ Yêu Đế Sao Lại Thành Nương Tử Ta?! chap 30 - Trang 67
Tài khoản không bình luận được là do: avatar nhạy cảm, spam link hoặc chưa đủ cấp độ.
Mời bạn thảo luận, vui lòng không spam, share link kiếm tiền, thiếu lành mạnh,... để tránh bị khóa tài khoản
  • Tất cả
  • Bình luận chap
Mới nhất
Giang Anhh
Giang Anhh Cấp 5
Con này thập vĩ ak bọn mày đếm xem hay th tác giả vẽ đéo đếm
Đại Thần Trúc Thiên
Đại Thần Trúc Thiên Cấp 5
Mày hại bu rồi con ơiemo
Diệt Thế Ma Quân
Diệt Thế Ma Quân Cấp 5
emo e vk báo thủ chứ hồ ly j nx
Đéo Hiểu kiểu gì
Đéo Hiểu kiểu gì Cấp 4
Wtf gay ư ?
Đế Quỷ
Đế Quỷ Cấp 4
emo
Hệ thống Mèo Béo
Hệ thống Mèo Béo Cấp 4
Báo chứ cáo gì emo
Vu Minh Dang
Vu Minh Dang Cấp 4
Em vợ này báo
Misono Mika
Misono Mika Cấp 5
Em vợ ơi em thế này là báo chết rồi :))
John Wack
John Wack Cấp 4
Ối dồi ôi em gái ơi, báo quá rồi emo
Chủ Trại Hòm
Chủ Trại Hòm Cấp 5
Sao cái cây không là một đại tỉ chứ
Blood Thirster
Blood Thirster Cấp 5
Này cây, mày là đực mày là đực
Misono Mika
Misono Mika Cấp 5
Blood ThirsterCây mà, thích mọc thêm cành thêm lá kiểu gì chả được, mọc thêm lỗ có khi cũng được :3
Saj
Saj Cấp 5
Blood ThirsterThực vật làm gì có giới tính
Đan Linh
Đan Linh Cấp 4
SajSinh lớp 7-8 gì đó nói cây có h giới tính hay sao ik
Saj
Saj Cấp 5
Đan LinhĐấy là hoa chứ éo phải cây
Đan Linh
Đan Linh Cấp 4
Sajcó đấy, bn ạ. Cây phân ra thành 2 loại: cây đực và cây cái (đơn tính). Cây cái sau khi thụ phấn của cây đực sẽ ra hoa, kết trái, còn cây đực chỉ cung cấp phấn cho cây cái nên ko thể ra hoa, quả đc.Có những cây lưỡng tính. trên cây có cả bộ phận sinh dục đực và cái nên chúng có thể có hoa và kết quả bình thường.
Đan Linh
Đan Linh Cấp 4
Đan LinhCay thường lưỡng tính hoặc là cây có hoa lưỡng tính (đực-cái cùng trên 1 hoa) hoặc hoa đơn tính (hoa đực và hoa cái riêng nhưng vẫn cùng trên 1 cây). Nhưng cũng có 1 vài loài cây đơn tính không cùng gốc, có nghĩa cây đực sẽ chỉ có hoa đực và cây cái sẽ chỉ có cây cái. Điều này khiến ta dễ dàng phân biệt giới tính của cây qua bề ngoài như phân biệt giới tính của động vật vậy. Cá thể nào có cơ quan sinh sản đực là cây đực và ngược lại.
Đan Linh
Đan Linh Cấp 4
Đan LinhTất nhiên mỗi loài sẽ có những đặc điểm đực-cái khác nhau, nhỏ thôi nhưng có thể giúp phân biệt, nhưng đòi hỏi phải có sự chuyên sâu.
Đan Linh
Đan Linh Cấp 4
Đan LinhVí dụ như phân biệt cây đu đủ đực/cái. Thực tế thì mình ko rõ đu đủ có đơn tính không, nhưng cây đu đủ đực thì chỉ ra toàn hoa đực, cây đu đủ cái mới cho quả chất lượng. Phân biệt là đu đủ đực thì mảnh hơn, nhỏ hơn rễ cọc cắm thẳng. Đu đủ cái thì to, mạnh, rễ chùm rất nhiều (để nuôi quả và chống chịu sức nặng của quả?). Hạt thì hạt đực màu nhạt hơn, nhẹ hơn, hạt cái thì nặng hơn, đen bóng. Và khi ra hoa thì dễ biết rồi, hoa đực với hoa cái rất dễ phân biệt.
Đan Linh
Đan Linh Cấp 4
Đan LinhNói chung là có giới tính nhưng đòi hỏi có sự tìm hiểu và chuyên sâu cre: wiki và mấy ông nào đó trên face
Đan Linh
Đan Linh Cấp 4
SajNếu bạn cảm thấy nó bổ ik thì cám ơn còn khó chịu thì bảo tớ, tớ sẽ xóa bỏ đi , đừng chửi tôi nhé
Theo đuổi vĩnh hằng
Theo đuổi vĩnh hằng Cấp 5
Sao main ko cần hương hỏa v mấy broemo
Kane
Kane Cấp 5
Theo đuổi vĩnh hằng Tui nghĩ chắc dính tới thuyết nhân quả nên main ko dám nhận
Lười biếng Đại Đế
Lười biếng Đại Đế Cấp 5
Theo đuổi vĩnh hằng Ông đọc tâm ma đi, sẽ rõ hơn á
Siuuu
Siuuu Cấp 5
Sao art càng ngày càng tệ v
Hé Hé
Hé Hé Cấp 4
má quả cây thành tinh này nghe "gay" go quá
Võ Mồm Diệp Phàm
Võ Mồm Diệp Phàm Cấp 5
Võ mồm , báo quá