Nhấn vào đây để đăng nhập tự động và đồng bộ truyện theo dõi từ site cũ. Không truy cập web giả mạo để tránh bị hack tài khoản

Chiêu Hồn Giả Siêu Phàm - Chapter 11

[Cập nhật lúc: 18:55 04/01/2023]
Nếu không xem được truyện vui lòng đổi "SERVER ẢNH" bên dưới
go88
monline
Chiêu Hồn Giả Siêu Phàm chap 11 - Trang 1
Chiêu Hồn Giả Siêu Phàm chap 11 - Trang 2
Chiêu Hồn Giả Siêu Phàm chap 11 - Trang 3
Chiêu Hồn Giả Siêu Phàm chap 11 - Trang 4
Chiêu Hồn Giả Siêu Phàm chap 11 - Trang 5
Chiêu Hồn Giả Siêu Phàm chap 11 - Trang 6
Chiêu Hồn Giả Siêu Phàm chap 11 - Trang 7
Chiêu Hồn Giả Siêu Phàm chap 11 - Trang 8
Chiêu Hồn Giả Siêu Phàm chap 11 - Trang 9
Chiêu Hồn Giả Siêu Phàm chap 11 - Trang 10
Chiêu Hồn Giả Siêu Phàm chap 11 - Trang 11
Chiêu Hồn Giả Siêu Phàm chap 11 - Trang 12
Chiêu Hồn Giả Siêu Phàm chap 11 - Trang 13
Chiêu Hồn Giả Siêu Phàm chap 11 - Trang 14
Chiêu Hồn Giả Siêu Phàm chap 11 - Trang 15
Chiêu Hồn Giả Siêu Phàm chap 11 - Trang 16
Chiêu Hồn Giả Siêu Phàm chap 11 - Trang 17
Chiêu Hồn Giả Siêu Phàm chap 11 - Trang 18
Chiêu Hồn Giả Siêu Phàm chap 11 - Trang 19
Chiêu Hồn Giả Siêu Phàm chap 11 - Trang 20
Chiêu Hồn Giả Siêu Phàm chap 11 - Trang 21
Chiêu Hồn Giả Siêu Phàm chap 11 - Trang 22
Chiêu Hồn Giả Siêu Phàm chap 11 - Trang 23
Chiêu Hồn Giả Siêu Phàm chap 11 - Trang 24
Chiêu Hồn Giả Siêu Phàm chap 11 - Trang 25
Chiêu Hồn Giả Siêu Phàm chap 11 - Trang 26
Chiêu Hồn Giả Siêu Phàm chap 11 - Trang 27
Chiêu Hồn Giả Siêu Phàm chap 11 - Trang 28
Chiêu Hồn Giả Siêu Phàm chap 11 - Trang 29
Chiêu Hồn Giả Siêu Phàm chap 11 - Trang 30
Chiêu Hồn Giả Siêu Phàm chap 11 - Trang 31
Chiêu Hồn Giả Siêu Phàm chap 11 - Trang 32
Chiêu Hồn Giả Siêu Phàm chap 11 - Trang 33
Chiêu Hồn Giả Siêu Phàm chap 11 - Trang 34
Chiêu Hồn Giả Siêu Phàm chap 11 - Trang 35
Chiêu Hồn Giả Siêu Phàm chap 11 - Trang 36
Chiêu Hồn Giả Siêu Phàm chap 11 - Trang 37
Chiêu Hồn Giả Siêu Phàm chap 11 - Trang 38
Chiêu Hồn Giả Siêu Phàm chap 11 - Trang 39
Chiêu Hồn Giả Siêu Phàm chap 11 - Trang 40
Chiêu Hồn Giả Siêu Phàm chap 11 - Trang 41
Chiêu Hồn Giả Siêu Phàm chap 11 - Trang 42
Chiêu Hồn Giả Siêu Phàm chap 11 - Trang 43
Chiêu Hồn Giả Siêu Phàm chap 11 - Trang 44
Chiêu Hồn Giả Siêu Phàm chap 11 - Trang 45
Chiêu Hồn Giả Siêu Phàm chap 11 - Trang 46
Chiêu Hồn Giả Siêu Phàm chap 11 - Trang 47
Chiêu Hồn Giả Siêu Phàm chap 11 - Trang 48
Chiêu Hồn Giả Siêu Phàm chap 11 - Trang 49
Chiêu Hồn Giả Siêu Phàm chap 11 - Trang 50
Chiêu Hồn Giả Siêu Phàm chap 11 - Trang 51
Chiêu Hồn Giả Siêu Phàm chap 11 - Trang 52
Chiêu Hồn Giả Siêu Phàm chap 11 - Trang 53
Chiêu Hồn Giả Siêu Phàm chap 11 - Trang 54
Chiêu Hồn Giả Siêu Phàm chap 11 - Trang 55
Chiêu Hồn Giả Siêu Phàm chap 11 - Trang 56
Chiêu Hồn Giả Siêu Phàm chap 11 - Trang 57
Chiêu Hồn Giả Siêu Phàm chap 11 - Trang 58
Chiêu Hồn Giả Siêu Phàm chap 11 - Trang 59
Chiêu Hồn Giả Siêu Phàm chap 11 - Trang 60
Chiêu Hồn Giả Siêu Phàm chap 11 - Trang 61
Chiêu Hồn Giả Siêu Phàm chap 11 - Trang 62
Chiêu Hồn Giả Siêu Phàm chap 11 - Trang 63
Chiêu Hồn Giả Siêu Phàm chap 11 - Trang 64
Chiêu Hồn Giả Siêu Phàm chap 11 - Trang 65
Chiêu Hồn Giả Siêu Phàm chap 11 - Trang 66
Chiêu Hồn Giả Siêu Phàm chap 11 - Trang 67
Chiêu Hồn Giả Siêu Phàm chap 11 - Trang 68
Chiêu Hồn Giả Siêu Phàm chap 11 - Trang 69
Chiêu Hồn Giả Siêu Phàm chap 11 - Trang 70
Chiêu Hồn Giả Siêu Phàm chap 11 - Trang 71
Chiêu Hồn Giả Siêu Phàm chap 11 - Trang 72
Chiêu Hồn Giả Siêu Phàm chap 11 - Trang 73
Chiêu Hồn Giả Siêu Phàm chap 11 - Trang 74
Chiêu Hồn Giả Siêu Phàm chap 11 - Trang 75
Chiêu Hồn Giả Siêu Phàm chap 11 - Trang 76
Chiêu Hồn Giả Siêu Phàm chap 11 - Trang 77
Chiêu Hồn Giả Siêu Phàm chap 11 - Trang 78
Chiêu Hồn Giả Siêu Phàm chap 11 - Trang 79
Chiêu Hồn Giả Siêu Phàm chap 11 - Trang 80
Chiêu Hồn Giả Siêu Phàm chap 11 - Trang 81
Chiêu Hồn Giả Siêu Phàm chap 11 - Trang 82
Chiêu Hồn Giả Siêu Phàm chap 11 - Trang 83
Chiêu Hồn Giả Siêu Phàm chap 11 - Trang 84
Chiêu Hồn Giả Siêu Phàm chap 11 - Trang 85
Chiêu Hồn Giả Siêu Phàm chap 11 - Trang 86
Chiêu Hồn Giả Siêu Phàm chap 11 - Trang 87
Chiêu Hồn Giả Siêu Phàm chap 11 - Trang 88
Chiêu Hồn Giả Siêu Phàm chap 11 - Trang 89
Chiêu Hồn Giả Siêu Phàm chap 11 - Trang 90
Chiêu Hồn Giả Siêu Phàm chap 11 - Trang 91
Chiêu Hồn Giả Siêu Phàm chap 11 - Trang 92
Chiêu Hồn Giả Siêu Phàm chap 11 - Trang 93
Chiêu Hồn Giả Siêu Phàm chap 11 - Trang 94
Chiêu Hồn Giả Siêu Phàm chap 11 - Trang 95
Chiêu Hồn Giả Siêu Phàm chap 11 - Trang 96
Chiêu Hồn Giả Siêu Phàm chap 11 - Trang 97
Chiêu Hồn Giả Siêu Phàm chap 11 - Trang 98
Chiêu Hồn Giả Siêu Phàm chap 11 - Trang 99
Chiêu Hồn Giả Siêu Phàm chap 11 - Trang 100
Chiêu Hồn Giả Siêu Phàm chap 11 - Trang 101
Chiêu Hồn Giả Siêu Phàm chap 11 - Trang 102
Chiêu Hồn Giả Siêu Phàm chap 11 - Trang 103
Chiêu Hồn Giả Siêu Phàm chap 11 - Trang 104
Chiêu Hồn Giả Siêu Phàm chap 11 - Trang 105
Chiêu Hồn Giả Siêu Phàm chap 11 - Trang 106
Chiêu Hồn Giả Siêu Phàm chap 11 - Trang 107
Chiêu Hồn Giả Siêu Phàm chap 11 - Trang 108
Chiêu Hồn Giả Siêu Phàm chap 11 - Trang 109
Chiêu Hồn Giả Siêu Phàm chap 11 - Trang 110
Chiêu Hồn Giả Siêu Phàm chap 11 - Trang 111
Chiêu Hồn Giả Siêu Phàm chap 11 - Trang 112
Chiêu Hồn Giả Siêu Phàm chap 11 - Trang 113
Chiêu Hồn Giả Siêu Phàm chap 11 - Trang 114
Chiêu Hồn Giả Siêu Phàm chap 11 - Trang 115
Chiêu Hồn Giả Siêu Phàm chap 11 - Trang 116
Chiêu Hồn Giả Siêu Phàm chap 11 - Trang 117
Chiêu Hồn Giả Siêu Phàm chap 11 - Trang 118
Chiêu Hồn Giả Siêu Phàm chap 11 - Trang 119
Chiêu Hồn Giả Siêu Phàm chap 11 - Trang 120
Bình luận không được tính để tăng cấp độ. Tài khoản không bình luận được là do: avatar nhạy cảm, spam link hoặc chưa đủ cấp độ
Mời bạn thảo luận, vui lòng không spam, share link kiếm tiền, thiếu lành mạnh,... để tránh bị khóa tài khoản
  • Tất cả
  • Bình luận chap
Mới nhất
da blank
da blank Cấp 4
Main chap này cứ trẩu trẩu :))
Thỏ Tỷ tỷ cutiii
Thỏ Tỷ tỷ cutiii Cấp 5
da blankỦa,trẩu là sao t thấy bth màemo
Super Adudu
Super Adudu Cấp 5
Con này là gà lửa chứ phượng hoàng jemo
Mr Cristidog
Mr Cristidog Cấp 5
Super Adudugà nửa emo
Super Adudu
Super Adudu Cấp 5
Mr Cristidogemo
TTB-Kẻ lang thang
TTB-Kẻ lang thang Cấp 4

Đứa nào bắt đốt con gà nhà t đấyemo
Đớ thủ
Đớ thủ Cấp 5
Gà bị cháy chứ phượng hoang đếch gìemo
Vô ngã Đạo nhân
Vô ngã Đạo nhân Cấp 4
Nói là phượng chứ huyết mạch của nó còn thua cả con phượng hoàng real yếu nhất
Vô ngã Đạo nhân
Vô ngã Đạo nhân Cấp 4
Vô ngã Đạo nhânKhác dell j 1 con chim bị cháy ko cơ chứemo
yo
yo Cấp 4
đúng là manhua j cx đc, con phượng hoàng mà là cấp d, yếu hơn cả trùm goblin, thế golbin là c ak, phi logic vl
Extra Shadow
Extra Shadow Cấp 3
yoĐây là manhwa bro ơi emo
yo
yo Cấp 4
Extra Shadowơ mình nhầm srr
TIÊ
TIÊ Cấp 4
yoai bảo không phượng hoàng cx có this có that chứ
Bingchiling
Bingchiling Cấp 5
yoNó chắc là phượng hoàng nuôi hoặc đánh ngất xong bắt về nó thế emo
Con mèo biết nói
Con mèo biết nói Cấp 4
yobủh, cuộc đời này cái gì cũng có phân cấp chứ nói gì đến truyện:v như ông thấy ngta gọi là "con chó" nhưng chó thì cũng có loài nhỏ loài to, loài làm cảnh loài chăn cừu, có cấp bậc cả mà:vemo
meo meo
meo meo Cấp 4
yophi logic cái đéo gì :)) nội con phượng hoàng hay sức mạnh đã phi logic rồi, rồi tiếp là từ khi nào phượng hoàng phải hơn goblin thế ?
Nụ Cười Tư Bản
Nụ Cười Tư Bản Cấp 4
Nụ cười đó nhìn cũng ác ác nhưng ko cười ác bằng temo
Nguyen Tuan Bao
Nguyen Tuan Bao Cấp 4
3 ngày về trái đất thì tranh thủ vào dungeon kiếm hồn tăng chỉ số ngơn hơn chứ, rõ phí
Enel
Enel Cấp 5
Nguyen Tuan BaoĐó là cách ta nghĩ nhưng tác giả nói dell " tao dùng 3 day để main ăn uống ngủ nghỉ " :))
Ô
Ô Cấp 5
mõmㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ
Jed
Jed Cấp 4
Main huấn luyện xomg trông bảnh ra phết nhềemo
Ma Đế
Ma Đế Cấp 5
Mõm mõm mõm
Chiêu Hồn Do Thái
Chiêu Hồn Do Thái Cấp 5
emo
mèo tu tiên
mèo tu tiên Cấp 4
T thấy ông huấn luyện còn có chiều sâu hơn main
mèo tu tiên
mèo tu tiên Cấp 4
mèo tu tiênỔng thấy main chăm chỉ huấn luyện main tận 7 năm. Ổng cũng từng là thwoj săn vượt qua bài kiểm tra đc hạng c như bị mng bỏ xa do k có tư chất, ổng thấy main z để giúp main từ bỏ còn hoàn 1 phần tiền lại z mad
Piosen
Piosen Cấp 4
mèo tu tiênMột phần là thoả mãn cái tôi nữa ông ấy muốn main từ bỏ để cảm giác ông ấy tài năng hơn đó là lí do mặt ổng trông ác vclemo
Ma Đế
Ma Đế Cấp 5
Piosenko phải ác đâu nó con người bị chèn ép khinh bỉ sẽ cảm thấy mình bất tài khi đó người ta sẽ sinh ra ham muốn bản thân trở thành người tài năng nên mới chen ép main như bọn thiên tài chèn ép nó đều là do xã hội này hết
Ma Đế
Ma Đế Cấp 5
mèo tu tiênemo
Ok Ok
Ok Ok Cấp 5
Ma ĐếĐù nói như kiểu m là ông đóv
Ma Đế
Ma Đế Cấp 5
Ok Ok"m là ông đó" ý là j ???emo
Ok Ok
Ok Ok Cấp 5
Ma Đếemoko hiểu thì th :v
Na neyugn
Na neyugn Cấp 5
Ma ĐếĐồ bất tài emo
D Donkihote
D Donkihote Cấp 5
Thật vô tri emo
Rinrillin
Rinrillin Cấp 5
truyện mới đầu đọc cũng hay đấy, còn h thằng main đ khác gì mấy thg đã ngu l còn đc buff bẩn, cả có chiều sâu cái đ gì :)