Nhấn vào đây để đăng nhập tự động và đồng bộ truyện theo dõi từ site cũ. Không truy cập web giả mạo để tránh bị hack tài khoản

Kĩ Nguyên Của Anh Hùng - Chapter 152

[Cập nhật lúc: 00:44 01/11/2023]
Nếu không xem được truyện vui lòng đổi "SERVER ẢNH" bên dưới
go88
24h
Kĩ Nguyên Của Anh Hùng chap 152 - Trang 1
Kĩ Nguyên Của Anh Hùng chap 152 - Trang 2
Kĩ Nguyên Của Anh Hùng chap 152 - Trang 3
Kĩ Nguyên Của Anh Hùng chap 152 - Trang 4
Kĩ Nguyên Của Anh Hùng chap 152 - Trang 5
Kĩ Nguyên Của Anh Hùng chap 152 - Trang 6
Kĩ Nguyên Của Anh Hùng chap 152 - Trang 7
Kĩ Nguyên Của Anh Hùng chap 152 - Trang 8
Kĩ Nguyên Của Anh Hùng chap 152 - Trang 9
Kĩ Nguyên Của Anh Hùng chap 152 - Trang 10
Kĩ Nguyên Của Anh Hùng chap 152 - Trang 11
Kĩ Nguyên Của Anh Hùng chap 152 - Trang 12
Kĩ Nguyên Của Anh Hùng chap 152 - Trang 13
Kĩ Nguyên Của Anh Hùng chap 152 - Trang 14
Kĩ Nguyên Của Anh Hùng chap 152 - Trang 15
Kĩ Nguyên Của Anh Hùng chap 152 - Trang 16
Kĩ Nguyên Của Anh Hùng chap 152 - Trang 17
Kĩ Nguyên Của Anh Hùng chap 152 - Trang 18
Kĩ Nguyên Của Anh Hùng chap 152 - Trang 19
Kĩ Nguyên Của Anh Hùng chap 152 - Trang 20
Kĩ Nguyên Của Anh Hùng chap 152 - Trang 21
Kĩ Nguyên Của Anh Hùng chap 152 - Trang 22
Kĩ Nguyên Của Anh Hùng chap 152 - Trang 23
Kĩ Nguyên Của Anh Hùng chap 152 - Trang 24
Kĩ Nguyên Của Anh Hùng chap 152 - Trang 25
Kĩ Nguyên Của Anh Hùng chap 152 - Trang 26
Kĩ Nguyên Của Anh Hùng chap 152 - Trang 27
Kĩ Nguyên Của Anh Hùng chap 152 - Trang 28
Kĩ Nguyên Của Anh Hùng chap 152 - Trang 29
Kĩ Nguyên Của Anh Hùng chap 152 - Trang 30
Kĩ Nguyên Của Anh Hùng chap 152 - Trang 31
Kĩ Nguyên Của Anh Hùng chap 152 - Trang 32
Kĩ Nguyên Của Anh Hùng chap 152 - Trang 33
Kĩ Nguyên Của Anh Hùng chap 152 - Trang 34
Kĩ Nguyên Của Anh Hùng chap 152 - Trang 35
Kĩ Nguyên Của Anh Hùng chap 152 - Trang 36
Kĩ Nguyên Của Anh Hùng chap 152 - Trang 37
Kĩ Nguyên Của Anh Hùng chap 152 - Trang 38
Kĩ Nguyên Của Anh Hùng chap 152 - Trang 39
Kĩ Nguyên Của Anh Hùng chap 152 - Trang 40
Kĩ Nguyên Của Anh Hùng chap 152 - Trang 41
Kĩ Nguyên Của Anh Hùng chap 152 - Trang 42
Kĩ Nguyên Của Anh Hùng chap 152 - Trang 43
Kĩ Nguyên Của Anh Hùng chap 152 - Trang 44
Kĩ Nguyên Của Anh Hùng chap 152 - Trang 45
Kĩ Nguyên Của Anh Hùng chap 152 - Trang 46
Kĩ Nguyên Của Anh Hùng chap 152 - Trang 47
Kĩ Nguyên Của Anh Hùng chap 152 - Trang 48
Kĩ Nguyên Của Anh Hùng chap 152 - Trang 49
Kĩ Nguyên Của Anh Hùng chap 152 - Trang 50
Kĩ Nguyên Của Anh Hùng chap 152 - Trang 51
Kĩ Nguyên Của Anh Hùng chap 152 - Trang 52
Kĩ Nguyên Của Anh Hùng chap 152 - Trang 53
Kĩ Nguyên Của Anh Hùng chap 152 - Trang 54
Kĩ Nguyên Của Anh Hùng chap 152 - Trang 55
Kĩ Nguyên Của Anh Hùng chap 152 - Trang 56
Kĩ Nguyên Của Anh Hùng chap 152 - Trang 57
Kĩ Nguyên Của Anh Hùng chap 152 - Trang 58
Kĩ Nguyên Của Anh Hùng chap 152 - Trang 59
Kĩ Nguyên Của Anh Hùng chap 152 - Trang 60
Kĩ Nguyên Của Anh Hùng chap 152 - Trang 61
Kĩ Nguyên Của Anh Hùng chap 152 - Trang 62
Kĩ Nguyên Của Anh Hùng chap 152 - Trang 63
Kĩ Nguyên Của Anh Hùng chap 152 - Trang 64
Kĩ Nguyên Của Anh Hùng chap 152 - Trang 65
Kĩ Nguyên Của Anh Hùng chap 152 - Trang 66
Kĩ Nguyên Của Anh Hùng chap 152 - Trang 67
Kĩ Nguyên Của Anh Hùng chap 152 - Trang 68
Kĩ Nguyên Của Anh Hùng chap 152 - Trang 69
Kĩ Nguyên Của Anh Hùng chap 152 - Trang 70
Kĩ Nguyên Của Anh Hùng chap 152 - Trang 71
Kĩ Nguyên Của Anh Hùng chap 152 - Trang 72
Kĩ Nguyên Của Anh Hùng chap 152 - Trang 73
Kĩ Nguyên Của Anh Hùng chap 152 - Trang 74
Kĩ Nguyên Của Anh Hùng chap 152 - Trang 75
Kĩ Nguyên Của Anh Hùng chap 152 - Trang 76
Kĩ Nguyên Của Anh Hùng chap 152 - Trang 77
Kĩ Nguyên Của Anh Hùng chap 152 - Trang 78
Kĩ Nguyên Của Anh Hùng chap 152 - Trang 79
Kĩ Nguyên Của Anh Hùng chap 152 - Trang 80
Kĩ Nguyên Của Anh Hùng chap 152 - Trang 81
Kĩ Nguyên Của Anh Hùng chap 152 - Trang 82
Kĩ Nguyên Của Anh Hùng chap 152 - Trang 83
Kĩ Nguyên Của Anh Hùng chap 152 - Trang 84
Kĩ Nguyên Của Anh Hùng chap 152 - Trang 85
Kĩ Nguyên Của Anh Hùng chap 152 - Trang 86
Kĩ Nguyên Của Anh Hùng chap 152 - Trang 87
Kĩ Nguyên Của Anh Hùng chap 152 - Trang 88
Kĩ Nguyên Của Anh Hùng chap 152 - Trang 89
Kĩ Nguyên Của Anh Hùng chap 152 - Trang 90
Kĩ Nguyên Của Anh Hùng chap 152 - Trang 91
Kĩ Nguyên Của Anh Hùng chap 152 - Trang 92
Kĩ Nguyên Của Anh Hùng chap 152 - Trang 93
Kĩ Nguyên Của Anh Hùng chap 152 - Trang 94
Kĩ Nguyên Của Anh Hùng chap 152 - Trang 95
Kĩ Nguyên Của Anh Hùng chap 152 - Trang 96
Kĩ Nguyên Của Anh Hùng chap 152 - Trang 97
Kĩ Nguyên Của Anh Hùng chap 152 - Trang 98
Kĩ Nguyên Của Anh Hùng chap 152 - Trang 99
Kĩ Nguyên Của Anh Hùng chap 152 - Trang 100
Kĩ Nguyên Của Anh Hùng chap 152 - Trang 101
Kĩ Nguyên Của Anh Hùng chap 152 - Trang 102
Kĩ Nguyên Của Anh Hùng chap 152 - Trang 103
Kĩ Nguyên Của Anh Hùng chap 152 - Trang 104
Kĩ Nguyên Của Anh Hùng chap 152 - Trang 105
Kĩ Nguyên Của Anh Hùng chap 152 - Trang 106
Kĩ Nguyên Của Anh Hùng chap 152 - Trang 107
Kĩ Nguyên Của Anh Hùng chap 152 - Trang 108
Kĩ Nguyên Của Anh Hùng chap 152 - Trang 109
Kĩ Nguyên Của Anh Hùng chap 152 - Trang 110
Kĩ Nguyên Của Anh Hùng chap 152 - Trang 111
Kĩ Nguyên Của Anh Hùng chap 152 - Trang 112
Kĩ Nguyên Của Anh Hùng chap 152 - Trang 113
Kĩ Nguyên Của Anh Hùng chap 152 - Trang 114
Kĩ Nguyên Của Anh Hùng chap 152 - Trang 115
Kĩ Nguyên Của Anh Hùng chap 152 - Trang 116
Kĩ Nguyên Của Anh Hùng chap 152 - Trang 117
Kĩ Nguyên Của Anh Hùng chap 152 - Trang 118
Kĩ Nguyên Của Anh Hùng chap 152 - Trang 119
Kĩ Nguyên Của Anh Hùng chap 152 - Trang 120
Kĩ Nguyên Của Anh Hùng chap 152 - Trang 121
Kĩ Nguyên Của Anh Hùng chap 152 - Trang 122
Kĩ Nguyên Của Anh Hùng chap 152 - Trang 123
Kĩ Nguyên Của Anh Hùng chap 152 - Trang 124
Kĩ Nguyên Của Anh Hùng chap 152 - Trang 125
Kĩ Nguyên Của Anh Hùng chap 152 - Trang 126
Kĩ Nguyên Của Anh Hùng chap 152 - Trang 127
Kĩ Nguyên Của Anh Hùng chap 152 - Trang 128
Kĩ Nguyên Của Anh Hùng chap 152 - Trang 129
Kĩ Nguyên Của Anh Hùng chap 152 - Trang 130
Kĩ Nguyên Của Anh Hùng chap 152 - Trang 131
Kĩ Nguyên Của Anh Hùng chap 152 - Trang 132
Kĩ Nguyên Của Anh Hùng chap 152 - Trang 133
Kĩ Nguyên Của Anh Hùng chap 152 - Trang 134
Kĩ Nguyên Của Anh Hùng chap 152 - Trang 135
Kĩ Nguyên Của Anh Hùng chap 152 - Trang 136
Tài khoản không bình luận được là do: avatar nhạy cảm, spam link hoặc chưa đủ cấp độ.
Mời bạn thảo luận, vui lòng không spam, share link kiếm tiền, thiếu lành mạnh,... để tránh bị khóa tài khoản
  • Tất cả
  • Bình luận chap
Mới nhất
Lá Đảo Ngược
Lá Đảo Ngược Cấp 5
moẹ ông nga hồi tưởng con quái đứng trong múp thếemo
IWI
IWI Cấp 4
Thằng basilov này mà biến hình xuống 40kg chắc nó 1 shot boss =)) Trong cấp thủ lĩnh của bọn phi nhân loại này có thằng Pan là xuất hiện sớm nhất, nhưng chưa có trận nào bên siêu nhân đánh cân được với nó cả, ko biết sức mạnh thật của nó khủng bố như nào :))
Chas
Chas Cấp 5
IWINó xuống dạng 5kg chắc là lúc đóng hòm hỏa thiêu rồi nhỉ 🤣
Táo bón
Táo bón Cấp 4
IWIMấy thằng boss này đại khái là ngang cơ còn thằng boss mà khôn nhất bảo mấy thằng này nghe thì khả năng là mạnh hơn nhiều
Khóa acc tao xem
Khóa acc tao xem Cấp 5
Trog các siêu nhân loại thì xem ôg tóc đỏ này đánh là đã mắt nhất nhìn đấm lực vcl
Min Max
Min Max Cấp 5
emo
VÔ LIÊM SĨ
VÔ LIÊM SĨ Cấp 5
khô máu đi emo
Ai
Ai Cấp 4
Strong man -> bodybuilding -> men's physique. Anh mà về form men sport hay vdv marathon thì chetcondimemay
apmwac nvausvnas
apmwac nvausvnas Cấp 4
Aiform suy dinh dưỡng 1 hit 1 kill nhé emo
NH V
NH V Cấp 4
AiNgta cut thì yếu còn ông này thì ngược lại :))
Ai
Ai Cấp 4
NH VCalo anh rơi trò chơi kết thúc :))
NH V
NH V Cấp 4
Aiemo
Gà Trí
Gà Trí Cấp 4
A xuống hạng cân ruồi là quái mất xác
Ó
Ó Cấp 5
Gà TríĐến khi mà thành skeleton thì.....:)
Bell
Bell Cấp 4
Hạng cân anh rơi trò chơi anh thắng - Kirilov
Wibu mê hentai
Wibu mê hentai Cấp 5
90% sức mạnh =))) chưa bug lụa akemo
The world
The world Cấp 5
Wibu mê hentaiGiảm còn 90 cân ấy, cân nặng tỉ lệ nghịch với  sức mạnh
lucifer
lucifer Cấp 5
The worldhnhu là 90% đấy chứ, lúc ghi 7 mấy béo hơn mà
J
J Cấp 5
The world90% đấy đoạn sau nó lên 91 nó mạnh hơn mà🤣
Bad Boy
Bad Boy Cấp 4
Bao Ngầu luôn
Wiseman Duong
Wiseman Duong Cấp 5
Phắc giè, all in, bitch
Thiên
Thiên Cấp 5
Siêu phẩm vlon@@ ra lẹ lên nào