Nhấn vào đây để đăng nhập tự động và đồng bộ truyện theo dõi từ site cũ. Không truy cập web giả mạo để tránh bị hack tài khoản
Nếu không xem được truyện vui lòng đổi "SERVER ẢNH" bên dưới
go88
24h
Người Chơi Mạnh Nhất Hồi Quy Lần Thứ 100 chap 26 - Trang 1
Người Chơi Mạnh Nhất Hồi Quy Lần Thứ 100 chap 26 - Trang 2
Người Chơi Mạnh Nhất Hồi Quy Lần Thứ 100 chap 26 - Trang 3
Người Chơi Mạnh Nhất Hồi Quy Lần Thứ 100 chap 26 - Trang 4
Người Chơi Mạnh Nhất Hồi Quy Lần Thứ 100 chap 26 - Trang 5
Người Chơi Mạnh Nhất Hồi Quy Lần Thứ 100 chap 26 - Trang 6
Người Chơi Mạnh Nhất Hồi Quy Lần Thứ 100 chap 26 - Trang 7
Người Chơi Mạnh Nhất Hồi Quy Lần Thứ 100 chap 26 - Trang 8
Người Chơi Mạnh Nhất Hồi Quy Lần Thứ 100 chap 26 - Trang 9
Người Chơi Mạnh Nhất Hồi Quy Lần Thứ 100 chap 26 - Trang 10
Người Chơi Mạnh Nhất Hồi Quy Lần Thứ 100 chap 26 - Trang 11
Người Chơi Mạnh Nhất Hồi Quy Lần Thứ 100 chap 26 - Trang 12
Người Chơi Mạnh Nhất Hồi Quy Lần Thứ 100 chap 26 - Trang 13
Người Chơi Mạnh Nhất Hồi Quy Lần Thứ 100 chap 26 - Trang 14
Người Chơi Mạnh Nhất Hồi Quy Lần Thứ 100 chap 26 - Trang 15
Người Chơi Mạnh Nhất Hồi Quy Lần Thứ 100 chap 26 - Trang 16
Người Chơi Mạnh Nhất Hồi Quy Lần Thứ 100 chap 26 - Trang 17
Người Chơi Mạnh Nhất Hồi Quy Lần Thứ 100 chap 26 - Trang 18
Người Chơi Mạnh Nhất Hồi Quy Lần Thứ 100 chap 26 - Trang 19
Người Chơi Mạnh Nhất Hồi Quy Lần Thứ 100 chap 26 - Trang 20
Người Chơi Mạnh Nhất Hồi Quy Lần Thứ 100 chap 26 - Trang 21
Người Chơi Mạnh Nhất Hồi Quy Lần Thứ 100 chap 26 - Trang 22
Người Chơi Mạnh Nhất Hồi Quy Lần Thứ 100 chap 26 - Trang 23
Người Chơi Mạnh Nhất Hồi Quy Lần Thứ 100 chap 26 - Trang 24
Người Chơi Mạnh Nhất Hồi Quy Lần Thứ 100 chap 26 - Trang 25
Người Chơi Mạnh Nhất Hồi Quy Lần Thứ 100 chap 26 - Trang 26
Người Chơi Mạnh Nhất Hồi Quy Lần Thứ 100 chap 26 - Trang 27
Người Chơi Mạnh Nhất Hồi Quy Lần Thứ 100 chap 26 - Trang 28
Người Chơi Mạnh Nhất Hồi Quy Lần Thứ 100 chap 26 - Trang 29
Người Chơi Mạnh Nhất Hồi Quy Lần Thứ 100 chap 26 - Trang 30
Người Chơi Mạnh Nhất Hồi Quy Lần Thứ 100 chap 26 - Trang 31
Người Chơi Mạnh Nhất Hồi Quy Lần Thứ 100 chap 26 - Trang 32
Người Chơi Mạnh Nhất Hồi Quy Lần Thứ 100 chap 26 - Trang 33
Người Chơi Mạnh Nhất Hồi Quy Lần Thứ 100 chap 26 - Trang 34
Người Chơi Mạnh Nhất Hồi Quy Lần Thứ 100 chap 26 - Trang 35
Người Chơi Mạnh Nhất Hồi Quy Lần Thứ 100 chap 26 - Trang 36
Người Chơi Mạnh Nhất Hồi Quy Lần Thứ 100 chap 26 - Trang 37
Người Chơi Mạnh Nhất Hồi Quy Lần Thứ 100 chap 26 - Trang 38
Người Chơi Mạnh Nhất Hồi Quy Lần Thứ 100 chap 26 - Trang 39
Người Chơi Mạnh Nhất Hồi Quy Lần Thứ 100 chap 26 - Trang 40
Người Chơi Mạnh Nhất Hồi Quy Lần Thứ 100 chap 26 - Trang 41
Người Chơi Mạnh Nhất Hồi Quy Lần Thứ 100 chap 26 - Trang 42
Người Chơi Mạnh Nhất Hồi Quy Lần Thứ 100 chap 26 - Trang 43
Người Chơi Mạnh Nhất Hồi Quy Lần Thứ 100 chap 26 - Trang 44
Người Chơi Mạnh Nhất Hồi Quy Lần Thứ 100 chap 26 - Trang 45
Người Chơi Mạnh Nhất Hồi Quy Lần Thứ 100 chap 26 - Trang 46
Người Chơi Mạnh Nhất Hồi Quy Lần Thứ 100 chap 26 - Trang 47
Người Chơi Mạnh Nhất Hồi Quy Lần Thứ 100 chap 26 - Trang 48
Người Chơi Mạnh Nhất Hồi Quy Lần Thứ 100 chap 26 - Trang 49
Người Chơi Mạnh Nhất Hồi Quy Lần Thứ 100 chap 26 - Trang 50
Người Chơi Mạnh Nhất Hồi Quy Lần Thứ 100 chap 26 - Trang 51
Người Chơi Mạnh Nhất Hồi Quy Lần Thứ 100 chap 26 - Trang 52
Người Chơi Mạnh Nhất Hồi Quy Lần Thứ 100 chap 26 - Trang 53
Người Chơi Mạnh Nhất Hồi Quy Lần Thứ 100 chap 26 - Trang 54
Người Chơi Mạnh Nhất Hồi Quy Lần Thứ 100 chap 26 - Trang 55
Người Chơi Mạnh Nhất Hồi Quy Lần Thứ 100 chap 26 - Trang 56
Người Chơi Mạnh Nhất Hồi Quy Lần Thứ 100 chap 26 - Trang 57
Người Chơi Mạnh Nhất Hồi Quy Lần Thứ 100 chap 26 - Trang 58
Người Chơi Mạnh Nhất Hồi Quy Lần Thứ 100 chap 26 - Trang 59
Người Chơi Mạnh Nhất Hồi Quy Lần Thứ 100 chap 26 - Trang 60
Người Chơi Mạnh Nhất Hồi Quy Lần Thứ 100 chap 26 - Trang 61
Người Chơi Mạnh Nhất Hồi Quy Lần Thứ 100 chap 26 - Trang 62
Người Chơi Mạnh Nhất Hồi Quy Lần Thứ 100 chap 26 - Trang 63
Người Chơi Mạnh Nhất Hồi Quy Lần Thứ 100 chap 26 - Trang 64
Người Chơi Mạnh Nhất Hồi Quy Lần Thứ 100 chap 26 - Trang 65
Người Chơi Mạnh Nhất Hồi Quy Lần Thứ 100 chap 26 - Trang 66
Người Chơi Mạnh Nhất Hồi Quy Lần Thứ 100 chap 26 - Trang 67
Người Chơi Mạnh Nhất Hồi Quy Lần Thứ 100 chap 26 - Trang 68
Người Chơi Mạnh Nhất Hồi Quy Lần Thứ 100 chap 26 - Trang 69
Người Chơi Mạnh Nhất Hồi Quy Lần Thứ 100 chap 26 - Trang 70
Người Chơi Mạnh Nhất Hồi Quy Lần Thứ 100 chap 26 - Trang 71
Người Chơi Mạnh Nhất Hồi Quy Lần Thứ 100 chap 26 - Trang 72
Người Chơi Mạnh Nhất Hồi Quy Lần Thứ 100 chap 26 - Trang 73
Người Chơi Mạnh Nhất Hồi Quy Lần Thứ 100 chap 26 - Trang 74
Người Chơi Mạnh Nhất Hồi Quy Lần Thứ 100 chap 26 - Trang 75
Người Chơi Mạnh Nhất Hồi Quy Lần Thứ 100 chap 26 - Trang 76
Người Chơi Mạnh Nhất Hồi Quy Lần Thứ 100 chap 26 - Trang 77
Người Chơi Mạnh Nhất Hồi Quy Lần Thứ 100 chap 26 - Trang 78
Người Chơi Mạnh Nhất Hồi Quy Lần Thứ 100 chap 26 - Trang 79
Người Chơi Mạnh Nhất Hồi Quy Lần Thứ 100 chap 26 - Trang 80
Người Chơi Mạnh Nhất Hồi Quy Lần Thứ 100 chap 26 - Trang 81
Người Chơi Mạnh Nhất Hồi Quy Lần Thứ 100 chap 26 - Trang 82
Người Chơi Mạnh Nhất Hồi Quy Lần Thứ 100 chap 26 - Trang 83
Người Chơi Mạnh Nhất Hồi Quy Lần Thứ 100 chap 26 - Trang 84
Người Chơi Mạnh Nhất Hồi Quy Lần Thứ 100 chap 26 - Trang 85
Người Chơi Mạnh Nhất Hồi Quy Lần Thứ 100 chap 26 - Trang 86
Người Chơi Mạnh Nhất Hồi Quy Lần Thứ 100 chap 26 - Trang 87
Người Chơi Mạnh Nhất Hồi Quy Lần Thứ 100 chap 26 - Trang 88
Người Chơi Mạnh Nhất Hồi Quy Lần Thứ 100 chap 26 - Trang 89
Người Chơi Mạnh Nhất Hồi Quy Lần Thứ 100 chap 26 - Trang 90
Người Chơi Mạnh Nhất Hồi Quy Lần Thứ 100 chap 26 - Trang 91
Người Chơi Mạnh Nhất Hồi Quy Lần Thứ 100 chap 26 - Trang 92
Người Chơi Mạnh Nhất Hồi Quy Lần Thứ 100 chap 26 - Trang 93
Người Chơi Mạnh Nhất Hồi Quy Lần Thứ 100 chap 26 - Trang 94
Người Chơi Mạnh Nhất Hồi Quy Lần Thứ 100 chap 26 - Trang 95
Người Chơi Mạnh Nhất Hồi Quy Lần Thứ 100 chap 26 - Trang 96
Người Chơi Mạnh Nhất Hồi Quy Lần Thứ 100 chap 26 - Trang 97
Người Chơi Mạnh Nhất Hồi Quy Lần Thứ 100 chap 26 - Trang 98
Người Chơi Mạnh Nhất Hồi Quy Lần Thứ 100 chap 26 - Trang 99
Người Chơi Mạnh Nhất Hồi Quy Lần Thứ 100 chap 26 - Trang 100
Tài khoản không bình luận được là do: avatar nhạy cảm, spam link hoặc chưa đủ cấp độ.
Mời bạn thảo luận, vui lòng không spam, share link kiếm tiền, thiếu lành mạnh,... để tránh bị khóa tài khoản
  • Tất cả
  • Bình luận chap
Mới nhất
Bành Thị Bướm
Bành Thị Bướm Cấp 5
ủa rồi cái phương châm "giữ tỷ lệ người sống sót cao tăng % thành công các vòng tiếp theo" của thằng main mấy chap trước đâu rồi?? sao nó không cảnh báo cho người khác chạy ngay ra khỏi phạm vi khoá của thần trừng phạt mà trố mắt nhìn 300 người chết như thế?
Dân chơi Từ Liêm
Dân chơi Từ Liêm Cấp 4
hồi quy 100 lần đi đánh boss map 3 khác đéo gì cho học sinh đại học giải toán lớp 1 ko emo
Lê Minh
Lê Minh Cấp 4
Dân chơi Từ Liêmnày cx gần là boss map 6 hay 7 r đấy
Á đù dảk
Á đù dảk Cấp 5
Lê Minhthế thì cho sinh viên đại học giải toán lớp 4 =)
Lê Minh
Lê Minh Cấp 4
Á đù dảk:))? Là sao bro , ko hiểu lắm
Á đù dảk
Á đù dảk Cấp 5
Lê MinhLÀ KIỂU NÓ VẪN DỄ QUÁ THÔI
yLoDuoc
yLoDuoc Cấp 4
Thiên thần Là một chủng tộc cao cấp nó đc giao nv để trừng phạt
Lich Đế
Lich Đế Cấp 5
yLoDuocemo phân ra các cấp nx bạn, thiên thần cấp thấp đến cao nữa chứ
Guen Nin
Guen Nin Cấp 5
hit and run, 1 chiến thuật ngon nhg đối vs boss thì là chs dơ :)))
Guen Nin
Guen Nin Cấp 5
Guen Nin* đối vs boss (suy nghĩ của boss)
Duy Nhờn
Duy Nhờn Cấp 4
Guen NinThế giới đã không công bằng rồi còn chơi công bằng giờ là game 1 mạng rồi chết là hết đấy bác người ta gọi đây là chiến thuậtemo
O
O Cấp 4
Guen NinTeo đéo quan tâm boss ntn nhưng đánh pvp thì đéo hiểu tại sao teo ko bh hit and run
Johny Sins
Johny Sins Cấp 4
Boss thần mà phèn vl. Thua mấy con boss lỏm trog dark soul
TTB Takarin
TTB Takarin Cấp 5
Johny SinsBoss thần??? Hiện thân thôi chứ có phải real đâu ????
Johny Sins
Johny Sins Cấp 4
TTB TakarinHiện thân của thần thì đã là boss của thg thần rồi còn sủa clm m
TTB Takarin
TTB Takarin Cấp 5
Johny Sins:)) vl thiệc thế m nghĩ thiên thần cũng là thần à
Johny Sins
Johny Sins Cấp 4
TTB TakarinXét theo quai vế thì nó là thần chứ gì?
TTB Takarin
TTB Takarin Cấp 5
Johny SinsOk rồi t k còn j để nói :))
Hội octagram Xoa Doạ
Hội octagram Xoa Doạ Cấp 5
TTB TakarinThiên sứ ko phải thiên thần
TTB Takarin
TTB Takarin Cấp 5
Hội octagram Xoa DoạHiểu vấn đề k t đang hỏi về thiên thần có chữ thần chứ k phải hỏi thiên sứ :)) và tk loz trên đéo bik sự khác biệt
Hội octagram Xoa Doạ
Hội octagram Xoa Doạ Cấp 5
TTB TakarinỜ cái đấy thì công nhận
Hoshino
Hoshino Cấp 4
Johny SinsThiên sứ là 1 tộc gọi nó là vũ tộc thì đúng hơn
Nha Hp
Nha Hp Cấp 4
Johny SinsMain đánh con boss này cũng 50 lần rồi. Chưa kể nó khắc chế cứng nữa chả vậy
a
a Cấp 5
Johny Sins1 khi đã thuộc mechanic boss thì dù có là final boss thì cũng chỉ là con creep nhiều máu thôi :)) chưa chơi game bao giờ à. :))
No Name
No Name Cấp 5
Johny SinsThấy let me solo her chưa? Lão đánh malenia nhiều quá mà bh nó khác mọe gì con creep với ổng đâu? Thg main thì còn bá hơn với 1 đống buff nữa thì cũng chỉ đến thế thôi
Đoạn Sơn
Đoạn Sơn Cấp 5
Đây là ý kiến chủ quan của t thôi, nhưng t thấy main sống chó vãi, ý là hồi quy 99 lần thì nó phải biết vụ kết giới để cảnh báo mọi người chứ, 300 mạng người chứ chẳng ít ỏi gì. Theo t thấy trong chap này thì thằng thiên thần đó chỉ đứng yên một chỗ để tạo kết giới nên thay vì để 300 đứa vô tội vào đó thì nhét 10 đứa bị giảm 50% sức mạnh kia sẽ hợp lý hơn chứ.emo
God
God Cấp 4
Đoạn SơnThế bạn nghĩ chúng nó có tin ko và thằng main nó ko muốn bị lộ là nó biết
Over
Over Cấp 5
Đoạn SơnThánh mâũ nó vừa, 300 ng ko chết trước cũng chết sau . Về mấy tầng cuối đa số cũng chết sạch chỉ còn mỗi bọn tinh anh ở lại thôi mà, vậy thì main nó giúp làm j tốn công emo
Magic
Magic Cấp 4
Đoạn SơnMain ko sống dog
tacgia song dog
emo
Vs lại main có bảo là mình ko thể cứu đc 300 người đó r
chắc là phạm vi cố định người hay sao ấy
P Ka
P Ka Cấp 5
Đoạn SơnNó cũng có phải thánh mẫu đâu bạn. Với lại nếu nó làm thế thì nó phải giải thích thế nào? Làm sao nó biết mà nó cảnh báo mọi người? Nó sẽ bị nghi ngờ là có cổ ngữ nhìn trước tương lai hay gì đó rồi bị chú ý các thứ.
Khô
Khô Cấp 5
Đoạn Sơnchứ ông nghĩ làm thế đếu nào mà khi lên tới tầng cuối cùng mà chỉ còn mỗi mình nó
Vô danh
Vô danh Cấp 4
Đoạn SơnBro cấp 5 mà ko hay đọc truyện chuyển sinh nhỉ
Bé Gấu Mập
Bé Gấu Mập Cấp 4
Đoạn Sơnj z ba :))) tự dưng thánh mẫu bớt chợt thế 😂😂😂😂😂😂😂
GIANG TƯ
GIANG TƯ Cấp 4
Đoạn SơnHãy nhớ 1 khi tận thế hay sk j đó lq đến diệt trừ con ng thì ko nên thánh mẫu, vì nó sẽ là con dao nhọn 2 lưỡi đấy
L
L Cấp 5
Vâng, ánh sáng k thể thắng bóng đêm, nhưng round cuối thì bóng đêm không thể thắng sức mạnh tình bạn emo
Rutheni
Rutheni Cấp 5
hiệu ứng bá thế giảm tận 80%
Leen Leen
Leen Leen Cấp 3
Xin tên truyện chữ đi mn
Phụng
Phụng Cấp 3
Leen LeenNgũ đi sẽ có đc chứ tìm 2 tuần rồi ko ra , ngủ đi nó sẽ raemo
Duck
Duck Cấp 5
Leen Leentiếng anh dc ko
No Name
No Name Cấp 5
Hay vc emora lẹ lên🗿
Gươm Tận Thế
Gươm Tận Thế Cấp 5
No NameBình tĩnh đi ng ae emo thong thả đợi đi
Vô Danh
Vô Danh Cấp 5
Lâu thế !!
lờ e le
lờ e le Cấp 4
cuốn vl, hóng chap mới
Depzai Hetcuu
Depzai Hetcuu Cấp 4
Bộ đang ngol xin đừng gái gú emo
Loki Han
Loki Han Cấp 5
Depzai HetcuuThực ra là gái nó bu chứ thg main nó chỉ tập trung vượt phó bản thôi
Là
Cấp 5
Depzai HetcuuÀ ừ thật ra gái trong này chỉ là công cụ cho main đủ team vào ải cuối thôi :)))
Hùynh minh hiếu
Hùynh minh hiếu Cấp 4
Depzai HetcuuĐọc truyện chữ thấy con seo arin là bám main nhiều còn main nó chỉ thật sự cần con buff luck mà thôi (con này buff bá vl khúc mình đọc nó đã buff luck đc 90% luck r đó ) nên main cần con này đủ phá đảo game r
Rán shinma
Rán shinma Cấp 3
Hùynh minh hiếuThật, bả ghen vs Julie là t chả thích tí nào r mà ổng cũng phũ bả lắmemo, có vòng ổng lấy chị buff vào đội từ chối bả t thấy hả dạ gì đâu
Ní
Cấp 4
Vại cạ l, đáng ra cứ để main đấm luôn boss cuối là đủ r=))))
hàn thỏ đế
hàn thỏ đế Cấp 4
emo