Nhấn vào đây để đăng nhập tự động và đồng bộ truyện theo dõi từ site cũ. Không truy cập web giả mạo để tránh bị hack tài khoản
Nếu không xem được truyện vui lòng đổi "SERVER ẢNH" bên dưới
go88
24h
Sống Sót Trong Trò Chơi Với Tư Cách Là Một Cuồng Nhân chap 39 - Trang 1
Sống Sót Trong Trò Chơi Với Tư Cách Là Một Cuồng Nhân chap 39 - Trang 2
Sống Sót Trong Trò Chơi Với Tư Cách Là Một Cuồng Nhân chap 39 - Trang 3
Sống Sót Trong Trò Chơi Với Tư Cách Là Một Cuồng Nhân chap 39 - Trang 4
Sống Sót Trong Trò Chơi Với Tư Cách Là Một Cuồng Nhân chap 39 - Trang 5
Sống Sót Trong Trò Chơi Với Tư Cách Là Một Cuồng Nhân chap 39 - Trang 6
Sống Sót Trong Trò Chơi Với Tư Cách Là Một Cuồng Nhân chap 39 - Trang 7
Sống Sót Trong Trò Chơi Với Tư Cách Là Một Cuồng Nhân chap 39 - Trang 8
Sống Sót Trong Trò Chơi Với Tư Cách Là Một Cuồng Nhân chap 39 - Trang 9
Sống Sót Trong Trò Chơi Với Tư Cách Là Một Cuồng Nhân chap 39 - Trang 10
Sống Sót Trong Trò Chơi Với Tư Cách Là Một Cuồng Nhân chap 39 - Trang 11
Sống Sót Trong Trò Chơi Với Tư Cách Là Một Cuồng Nhân chap 39 - Trang 12
Sống Sót Trong Trò Chơi Với Tư Cách Là Một Cuồng Nhân chap 39 - Trang 13
Sống Sót Trong Trò Chơi Với Tư Cách Là Một Cuồng Nhân chap 39 - Trang 14
Sống Sót Trong Trò Chơi Với Tư Cách Là Một Cuồng Nhân chap 39 - Trang 15
Sống Sót Trong Trò Chơi Với Tư Cách Là Một Cuồng Nhân chap 39 - Trang 16
Sống Sót Trong Trò Chơi Với Tư Cách Là Một Cuồng Nhân chap 39 - Trang 17
Sống Sót Trong Trò Chơi Với Tư Cách Là Một Cuồng Nhân chap 39 - Trang 18
Sống Sót Trong Trò Chơi Với Tư Cách Là Một Cuồng Nhân chap 39 - Trang 19
Sống Sót Trong Trò Chơi Với Tư Cách Là Một Cuồng Nhân chap 39 - Trang 20
Sống Sót Trong Trò Chơi Với Tư Cách Là Một Cuồng Nhân chap 39 - Trang 21
Sống Sót Trong Trò Chơi Với Tư Cách Là Một Cuồng Nhân chap 39 - Trang 22
Sống Sót Trong Trò Chơi Với Tư Cách Là Một Cuồng Nhân chap 39 - Trang 23
Sống Sót Trong Trò Chơi Với Tư Cách Là Một Cuồng Nhân chap 39 - Trang 24
Sống Sót Trong Trò Chơi Với Tư Cách Là Một Cuồng Nhân chap 39 - Trang 25
Sống Sót Trong Trò Chơi Với Tư Cách Là Một Cuồng Nhân chap 39 - Trang 26
Sống Sót Trong Trò Chơi Với Tư Cách Là Một Cuồng Nhân chap 39 - Trang 27
Sống Sót Trong Trò Chơi Với Tư Cách Là Một Cuồng Nhân chap 39 - Trang 28
Sống Sót Trong Trò Chơi Với Tư Cách Là Một Cuồng Nhân chap 39 - Trang 29
Sống Sót Trong Trò Chơi Với Tư Cách Là Một Cuồng Nhân chap 39 - Trang 30
Sống Sót Trong Trò Chơi Với Tư Cách Là Một Cuồng Nhân chap 39 - Trang 31
Sống Sót Trong Trò Chơi Với Tư Cách Là Một Cuồng Nhân chap 39 - Trang 32
Sống Sót Trong Trò Chơi Với Tư Cách Là Một Cuồng Nhân chap 39 - Trang 33
Sống Sót Trong Trò Chơi Với Tư Cách Là Một Cuồng Nhân chap 39 - Trang 34
Sống Sót Trong Trò Chơi Với Tư Cách Là Một Cuồng Nhân chap 39 - Trang 35
Sống Sót Trong Trò Chơi Với Tư Cách Là Một Cuồng Nhân chap 39 - Trang 36
Sống Sót Trong Trò Chơi Với Tư Cách Là Một Cuồng Nhân chap 39 - Trang 37
Sống Sót Trong Trò Chơi Với Tư Cách Là Một Cuồng Nhân chap 39 - Trang 38
Sống Sót Trong Trò Chơi Với Tư Cách Là Một Cuồng Nhân chap 39 - Trang 39
Sống Sót Trong Trò Chơi Với Tư Cách Là Một Cuồng Nhân chap 39 - Trang 40
Sống Sót Trong Trò Chơi Với Tư Cách Là Một Cuồng Nhân chap 39 - Trang 41
Sống Sót Trong Trò Chơi Với Tư Cách Là Một Cuồng Nhân chap 39 - Trang 42
Sống Sót Trong Trò Chơi Với Tư Cách Là Một Cuồng Nhân chap 39 - Trang 43
Sống Sót Trong Trò Chơi Với Tư Cách Là Một Cuồng Nhân chap 39 - Trang 44
Sống Sót Trong Trò Chơi Với Tư Cách Là Một Cuồng Nhân chap 39 - Trang 45
Sống Sót Trong Trò Chơi Với Tư Cách Là Một Cuồng Nhân chap 39 - Trang 46
Sống Sót Trong Trò Chơi Với Tư Cách Là Một Cuồng Nhân chap 39 - Trang 47
Sống Sót Trong Trò Chơi Với Tư Cách Là Một Cuồng Nhân chap 39 - Trang 48
Sống Sót Trong Trò Chơi Với Tư Cách Là Một Cuồng Nhân chap 39 - Trang 49
Sống Sót Trong Trò Chơi Với Tư Cách Là Một Cuồng Nhân chap 39 - Trang 50
Sống Sót Trong Trò Chơi Với Tư Cách Là Một Cuồng Nhân chap 39 - Trang 51
Sống Sót Trong Trò Chơi Với Tư Cách Là Một Cuồng Nhân chap 39 - Trang 52
Sống Sót Trong Trò Chơi Với Tư Cách Là Một Cuồng Nhân chap 39 - Trang 53
Sống Sót Trong Trò Chơi Với Tư Cách Là Một Cuồng Nhân chap 39 - Trang 54
Sống Sót Trong Trò Chơi Với Tư Cách Là Một Cuồng Nhân chap 39 - Trang 55
Sống Sót Trong Trò Chơi Với Tư Cách Là Một Cuồng Nhân chap 39 - Trang 56
Sống Sót Trong Trò Chơi Với Tư Cách Là Một Cuồng Nhân chap 39 - Trang 57
Sống Sót Trong Trò Chơi Với Tư Cách Là Một Cuồng Nhân chap 39 - Trang 58
Sống Sót Trong Trò Chơi Với Tư Cách Là Một Cuồng Nhân chap 39 - Trang 59
Sống Sót Trong Trò Chơi Với Tư Cách Là Một Cuồng Nhân chap 39 - Trang 60
Sống Sót Trong Trò Chơi Với Tư Cách Là Một Cuồng Nhân chap 39 - Trang 61
Sống Sót Trong Trò Chơi Với Tư Cách Là Một Cuồng Nhân chap 39 - Trang 62
Sống Sót Trong Trò Chơi Với Tư Cách Là Một Cuồng Nhân chap 39 - Trang 63
Sống Sót Trong Trò Chơi Với Tư Cách Là Một Cuồng Nhân chap 39 - Trang 64
Sống Sót Trong Trò Chơi Với Tư Cách Là Một Cuồng Nhân chap 39 - Trang 65
Sống Sót Trong Trò Chơi Với Tư Cách Là Một Cuồng Nhân chap 39 - Trang 66
Sống Sót Trong Trò Chơi Với Tư Cách Là Một Cuồng Nhân chap 39 - Trang 67
Sống Sót Trong Trò Chơi Với Tư Cách Là Một Cuồng Nhân chap 39 - Trang 68
Sống Sót Trong Trò Chơi Với Tư Cách Là Một Cuồng Nhân chap 39 - Trang 69
Sống Sót Trong Trò Chơi Với Tư Cách Là Một Cuồng Nhân chap 39 - Trang 70
Sống Sót Trong Trò Chơi Với Tư Cách Là Một Cuồng Nhân chap 39 - Trang 71
Sống Sót Trong Trò Chơi Với Tư Cách Là Một Cuồng Nhân chap 39 - Trang 72
Sống Sót Trong Trò Chơi Với Tư Cách Là Một Cuồng Nhân chap 39 - Trang 73
Sống Sót Trong Trò Chơi Với Tư Cách Là Một Cuồng Nhân chap 39 - Trang 74
Sống Sót Trong Trò Chơi Với Tư Cách Là Một Cuồng Nhân chap 39 - Trang 75
Sống Sót Trong Trò Chơi Với Tư Cách Là Một Cuồng Nhân chap 39 - Trang 76
Sống Sót Trong Trò Chơi Với Tư Cách Là Một Cuồng Nhân chap 39 - Trang 77
Sống Sót Trong Trò Chơi Với Tư Cách Là Một Cuồng Nhân chap 39 - Trang 78
Sống Sót Trong Trò Chơi Với Tư Cách Là Một Cuồng Nhân chap 39 - Trang 79
Sống Sót Trong Trò Chơi Với Tư Cách Là Một Cuồng Nhân chap 39 - Trang 80
Sống Sót Trong Trò Chơi Với Tư Cách Là Một Cuồng Nhân chap 39 - Trang 81
Sống Sót Trong Trò Chơi Với Tư Cách Là Một Cuồng Nhân chap 39 - Trang 82
Sống Sót Trong Trò Chơi Với Tư Cách Là Một Cuồng Nhân chap 39 - Trang 83
Sống Sót Trong Trò Chơi Với Tư Cách Là Một Cuồng Nhân chap 39 - Trang 84
Sống Sót Trong Trò Chơi Với Tư Cách Là Một Cuồng Nhân chap 39 - Trang 85
Sống Sót Trong Trò Chơi Với Tư Cách Là Một Cuồng Nhân chap 39 - Trang 86
Sống Sót Trong Trò Chơi Với Tư Cách Là Một Cuồng Nhân chap 39 - Trang 87
Sống Sót Trong Trò Chơi Với Tư Cách Là Một Cuồng Nhân chap 39 - Trang 88
Sống Sót Trong Trò Chơi Với Tư Cách Là Một Cuồng Nhân chap 39 - Trang 89
Sống Sót Trong Trò Chơi Với Tư Cách Là Một Cuồng Nhân chap 39 - Trang 90
Sống Sót Trong Trò Chơi Với Tư Cách Là Một Cuồng Nhân chap 39 - Trang 91
Sống Sót Trong Trò Chơi Với Tư Cách Là Một Cuồng Nhân chap 39 - Trang 92
Sống Sót Trong Trò Chơi Với Tư Cách Là Một Cuồng Nhân chap 39 - Trang 93
Sống Sót Trong Trò Chơi Với Tư Cách Là Một Cuồng Nhân chap 39 - Trang 94
Sống Sót Trong Trò Chơi Với Tư Cách Là Một Cuồng Nhân chap 39 - Trang 95
Sống Sót Trong Trò Chơi Với Tư Cách Là Một Cuồng Nhân chap 39 - Trang 96
Sống Sót Trong Trò Chơi Với Tư Cách Là Một Cuồng Nhân chap 39 - Trang 97
Sống Sót Trong Trò Chơi Với Tư Cách Là Một Cuồng Nhân chap 39 - Trang 98
Sống Sót Trong Trò Chơi Với Tư Cách Là Một Cuồng Nhân chap 39 - Trang 99
Sống Sót Trong Trò Chơi Với Tư Cách Là Một Cuồng Nhân chap 39 - Trang 100
Sống Sót Trong Trò Chơi Với Tư Cách Là Một Cuồng Nhân chap 39 - Trang 101
Sống Sót Trong Trò Chơi Với Tư Cách Là Một Cuồng Nhân chap 39 - Trang 102
Sống Sót Trong Trò Chơi Với Tư Cách Là Một Cuồng Nhân chap 39 - Trang 103
Sống Sót Trong Trò Chơi Với Tư Cách Là Một Cuồng Nhân chap 39 - Trang 104
Sống Sót Trong Trò Chơi Với Tư Cách Là Một Cuồng Nhân chap 39 - Trang 105
Sống Sót Trong Trò Chơi Với Tư Cách Là Một Cuồng Nhân chap 39 - Trang 106
Sống Sót Trong Trò Chơi Với Tư Cách Là Một Cuồng Nhân chap 39 - Trang 107
Sống Sót Trong Trò Chơi Với Tư Cách Là Một Cuồng Nhân chap 39 - Trang 108
Sống Sót Trong Trò Chơi Với Tư Cách Là Một Cuồng Nhân chap 39 - Trang 109
Sống Sót Trong Trò Chơi Với Tư Cách Là Một Cuồng Nhân chap 39 - Trang 110
Tài khoản không bình luận được là do: avatar nhạy cảm, spam link hoặc chưa đủ cấp độ.
Mời bạn thảo luận, vui lòng không spam, share link kiếm tiền, thiếu lành mạnh,... để tránh bị khóa tài khoản
  • Tất cả
  • Bình luận chap
Mới nhất
Nguyễn Hải Long
Nguyễn Hải Long Cấp 4
ông tác xếp đội hình hay thật đấy, còn thiếu mỗi cung thủ tinh linh là đủ damage
Bú
Cấp 5
Ê tụi bay có nghĩ nếu hấp thụ 3 tinh chất thì tụi bay tính hấp thụ gì ko tao nghĩ là 1 của king slime 2 là lich và 3 là orc tại slime miễn st vật lý còn dòng lich ske thì miễn st phép còn orc thì hồi phục vượt trội :)))) emo
Mèo Con
Mèo Con Cấp 5
Kháng vật lý, kháng phép, kháng độc, miễn nhiễm công kích tinh thần, khả năng hồi phục thì khỏi cần cầm 4 chỉ số đó thôi đủ để đi ngang tất cả các tầngemo
Dox Yuza
Dox Yuza Cấp 5
Thằng tóc đen là ad, con mèo là r, main là sp, tóc vàng là mid, ô lùn là top, hợp lý ko mn
Nguyen Trung
Nguyen Trung Cấp 5
Dox YuzaTh hoa tiêu mới là sp vì n ko gây dmg quá nh, chỉ có tác dụng truy vết & dò đường thôi 🤣🤣 main là rừng hợp lý hơn (tank dc, gây sát thương dc)
con mèo mid, th pháp sư kia vai trò giống ad hơn, lại ở sau chung với sp là th hoa tiêu nữa.
He lady loves
He lady loves Cấp 4
Dox YuzaCũng đúng, tame main cũng mạnh,nhưng ông lùn vs main là kiểu sp thôi, ông lùn k thích hợp đi top cho lắm, vì ko gây Dame nhìu, tame main chỉ thiếu đấu sĩ thôi.2 SP, 1 ad, 1 pháp sư, 1 sát thủ mới đúng.
Mèo Con
Mèo Con Cấp 5
He lady lovesTop cũng đâu phải đứa nào cũng dame to, máu đủ trâu thì đánh lâu tụi kia cũng chếtemo
Lỏ vc
Lỏ vc Cấp 5
Dox YuzaFan của SA hả
Dox Yuza
Dox Yuza Cấp 5
Lỏ vccũng đúng...............
Gau gorilla
Gau gorilla Cấp 4
emo
Nhnhnh
Nhnhnh Cấp 3
Liều quá emo
Trung
Trung Cấp 3
Thằng main cóa skill hễ hút máu ai là nhận đc 1 kĩ năng ngẫu nhiên của người đó, vậy tại sao nó k hút máu con quái đại orc để nhận đc kĩ năng gì đó cho mình đi.emo
Hopper Kyle
Hopper Kyle Cấp 5
TrungTạm thời thôi mà. Nếu mà đc vĩnh viễn thì bá quádù gì nó cx chỉ là tinh chất quái hạng 5
 Hư Không
Hư Không Cấp 5
Game 1 mạng, mà gặp mấy thằng liều :)))
Cho 1 người lùn tính cách cục súc làm đội trưởng thì hết cứu, cho thằng dẫn đường kia làm đội trưởng còn nghe đx :) tóm lại là nước đi sai từ đầu rồi
Loan dam tien tu
Loan dam tien tu Cấp 5
Hư Khôngemo thằng lùn cấp cao nhất thực lực vi tôn
Lạc Vân Tiêu Dao
Lạc Vân Tiêu Dao Cấp 5
Không ngờ gặp phải 2 thằng liều =)))))
Pocu no Pico
Pocu no Pico Cấp 4
Máy vị hảo hán spoi một tý đi
Khánh Bơ Xanh
Khánh Bơ Xanh Cấp 4
Truyện y chan game Lost Dungeon trên App Store
R
R Cấp 5
Khánh Bơ XanhY cái lồn mẹ mày
Kẻ Lấy Mọi Hệ Thống
Kẻ Lấy Mọi Hệ Thống Cấp 5
Rồi báo nữa emo
Tại hạ Đường Thần Tú
Tại hạ Đường Thần Tú Cấp 5
emoHaizz...
Dao Like
Dao Like Cấp 5
Nếu tk main ko gặp khống chế tinh thần và đủ hp về cơ bản với 2 tinh chất nó xiên quen hết cả lũ =)) bắt thì tự bạo hồi phục rồi chơi tiếp đúng trâu
Reato
Reato Cấp 5
Dao Likenhưng mà trước khi nó xiên hết thì ngta đã alo cho công hội đi xuống bao vây rồi =)))
Phong BB
Phong BB Cấp 5
Dao LikeCứ đùa hoài,main ăn quả thiên thạch dô đầu là banh xác rồi,sao mà hồi phục đc😆
Skdkcmcmn
Skdkcmcmn Cấp 5
Phong BBMất tim mới chết cơ mà emo
Ánh Dương
Ánh Dương Cấp 5
Phong BBKhiên trang trí à:))
Dao Like
Dao Like Cấp 5
ReatoNày thì hết cứu kéo đông quá kiểu j chả có khống chế =))
Con Sen
Con Sen Cấp 5
Ánh Dươngvl so sánh cái khiên hạng uncommon với quả thiên thạch =))
Ánh Dương
Ánh Dương Cấp 5
Con SenDm hạng 6-7 sumon đc thiên thạch thấy đến à
Con Sen
Con Sen Cấp 5
Ánh Dươngcông hội lão chuyên chiếm tầng 6 với đã nói lão già đấy hạng gì đâu mà 5 với 7 nó cho viên thiên thạch thì bố khiên cũng đéo đỡ được mà phải dùng khiên phép
Mèo máy Tu tiên
Mèo máy Tu tiên Cấp 5
Dao LikeAnh bạn ak phép gây vết thương sâu để làm j mà bọn nó còn là pháp sư cấp cao đó
Dao Like
Dao Like Cấp 5
Mèo máy Tu tiênNổ xong bay chỗ khác có bị khống chế đâu sao bắn trúng đc =))
Tôi Là Ai
Tôi Là Ai Cấp 5
Máu liều nhiều hơn máu não emo
T
T Cấp 5
Ăn sấm của thỏ nè :)))