Nhấn vào đây để đăng nhập tự động và đồng bộ truyện theo dõi từ site cũ. Không truy cập web giả mạo để tránh bị hack tài khoản
Nếu không xem được truyện vui lòng đổi "SERVER ẢNH" bên dưới
go88
monline
Thảm Họa Ngày Tận Thế, Tôi Tái Sinh Biến Cả Gia Đình Trở Thành Một Ông Trùm! chap 37 - Trang 1
Thảm Họa Ngày Tận Thế, Tôi Tái Sinh Biến Cả Gia Đình Trở Thành Một Ông Trùm! chap 37 - Trang 2
Thảm Họa Ngày Tận Thế, Tôi Tái Sinh Biến Cả Gia Đình Trở Thành Một Ông Trùm! chap 37 - Trang 3
Thảm Họa Ngày Tận Thế, Tôi Tái Sinh Biến Cả Gia Đình Trở Thành Một Ông Trùm! chap 37 - Trang 4
Thảm Họa Ngày Tận Thế, Tôi Tái Sinh Biến Cả Gia Đình Trở Thành Một Ông Trùm! chap 37 - Trang 5
Thảm Họa Ngày Tận Thế, Tôi Tái Sinh Biến Cả Gia Đình Trở Thành Một Ông Trùm! chap 37 - Trang 6
Thảm Họa Ngày Tận Thế, Tôi Tái Sinh Biến Cả Gia Đình Trở Thành Một Ông Trùm! chap 37 - Trang 7
Thảm Họa Ngày Tận Thế, Tôi Tái Sinh Biến Cả Gia Đình Trở Thành Một Ông Trùm! chap 37 - Trang 8
Thảm Họa Ngày Tận Thế, Tôi Tái Sinh Biến Cả Gia Đình Trở Thành Một Ông Trùm! chap 37 - Trang 9
Thảm Họa Ngày Tận Thế, Tôi Tái Sinh Biến Cả Gia Đình Trở Thành Một Ông Trùm! chap 37 - Trang 10
Thảm Họa Ngày Tận Thế, Tôi Tái Sinh Biến Cả Gia Đình Trở Thành Một Ông Trùm! chap 37 - Trang 11
Thảm Họa Ngày Tận Thế, Tôi Tái Sinh Biến Cả Gia Đình Trở Thành Một Ông Trùm! chap 37 - Trang 12
Thảm Họa Ngày Tận Thế, Tôi Tái Sinh Biến Cả Gia Đình Trở Thành Một Ông Trùm! chap 37 - Trang 13
Thảm Họa Ngày Tận Thế, Tôi Tái Sinh Biến Cả Gia Đình Trở Thành Một Ông Trùm! chap 37 - Trang 14
Thảm Họa Ngày Tận Thế, Tôi Tái Sinh Biến Cả Gia Đình Trở Thành Một Ông Trùm! chap 37 - Trang 15
Thảm Họa Ngày Tận Thế, Tôi Tái Sinh Biến Cả Gia Đình Trở Thành Một Ông Trùm! chap 37 - Trang 16
Thảm Họa Ngày Tận Thế, Tôi Tái Sinh Biến Cả Gia Đình Trở Thành Một Ông Trùm! chap 37 - Trang 17
Thảm Họa Ngày Tận Thế, Tôi Tái Sinh Biến Cả Gia Đình Trở Thành Một Ông Trùm! chap 37 - Trang 18
Thảm Họa Ngày Tận Thế, Tôi Tái Sinh Biến Cả Gia Đình Trở Thành Một Ông Trùm! chap 37 - Trang 19
Thảm Họa Ngày Tận Thế, Tôi Tái Sinh Biến Cả Gia Đình Trở Thành Một Ông Trùm! chap 37 - Trang 20
Thảm Họa Ngày Tận Thế, Tôi Tái Sinh Biến Cả Gia Đình Trở Thành Một Ông Trùm! chap 37 - Trang 21
Thảm Họa Ngày Tận Thế, Tôi Tái Sinh Biến Cả Gia Đình Trở Thành Một Ông Trùm! chap 37 - Trang 22
Thảm Họa Ngày Tận Thế, Tôi Tái Sinh Biến Cả Gia Đình Trở Thành Một Ông Trùm! chap 37 - Trang 23
Thảm Họa Ngày Tận Thế, Tôi Tái Sinh Biến Cả Gia Đình Trở Thành Một Ông Trùm! chap 37 - Trang 24
Thảm Họa Ngày Tận Thế, Tôi Tái Sinh Biến Cả Gia Đình Trở Thành Một Ông Trùm! chap 37 - Trang 25
Thảm Họa Ngày Tận Thế, Tôi Tái Sinh Biến Cả Gia Đình Trở Thành Một Ông Trùm! chap 37 - Trang 26
Thảm Họa Ngày Tận Thế, Tôi Tái Sinh Biến Cả Gia Đình Trở Thành Một Ông Trùm! chap 37 - Trang 27
Thảm Họa Ngày Tận Thế, Tôi Tái Sinh Biến Cả Gia Đình Trở Thành Một Ông Trùm! chap 37 - Trang 28
Thảm Họa Ngày Tận Thế, Tôi Tái Sinh Biến Cả Gia Đình Trở Thành Một Ông Trùm! chap 37 - Trang 29
Thảm Họa Ngày Tận Thế, Tôi Tái Sinh Biến Cả Gia Đình Trở Thành Một Ông Trùm! chap 37 - Trang 30
Thảm Họa Ngày Tận Thế, Tôi Tái Sinh Biến Cả Gia Đình Trở Thành Một Ông Trùm! chap 37 - Trang 31
Thảm Họa Ngày Tận Thế, Tôi Tái Sinh Biến Cả Gia Đình Trở Thành Một Ông Trùm! chap 37 - Trang 32
Thảm Họa Ngày Tận Thế, Tôi Tái Sinh Biến Cả Gia Đình Trở Thành Một Ông Trùm! chap 37 - Trang 33
Thảm Họa Ngày Tận Thế, Tôi Tái Sinh Biến Cả Gia Đình Trở Thành Một Ông Trùm! chap 37 - Trang 34
Thảm Họa Ngày Tận Thế, Tôi Tái Sinh Biến Cả Gia Đình Trở Thành Một Ông Trùm! chap 37 - Trang 35
Thảm Họa Ngày Tận Thế, Tôi Tái Sinh Biến Cả Gia Đình Trở Thành Một Ông Trùm! chap 37 - Trang 36
Thảm Họa Ngày Tận Thế, Tôi Tái Sinh Biến Cả Gia Đình Trở Thành Một Ông Trùm! chap 37 - Trang 37
Thảm Họa Ngày Tận Thế, Tôi Tái Sinh Biến Cả Gia Đình Trở Thành Một Ông Trùm! chap 37 - Trang 38
Thảm Họa Ngày Tận Thế, Tôi Tái Sinh Biến Cả Gia Đình Trở Thành Một Ông Trùm! chap 37 - Trang 39
Thảm Họa Ngày Tận Thế, Tôi Tái Sinh Biến Cả Gia Đình Trở Thành Một Ông Trùm! chap 37 - Trang 40
Thảm Họa Ngày Tận Thế, Tôi Tái Sinh Biến Cả Gia Đình Trở Thành Một Ông Trùm! chap 37 - Trang 41
Thảm Họa Ngày Tận Thế, Tôi Tái Sinh Biến Cả Gia Đình Trở Thành Một Ông Trùm! chap 37 - Trang 42
Thảm Họa Ngày Tận Thế, Tôi Tái Sinh Biến Cả Gia Đình Trở Thành Một Ông Trùm! chap 37 - Trang 43
Thảm Họa Ngày Tận Thế, Tôi Tái Sinh Biến Cả Gia Đình Trở Thành Một Ông Trùm! chap 37 - Trang 44
Thảm Họa Ngày Tận Thế, Tôi Tái Sinh Biến Cả Gia Đình Trở Thành Một Ông Trùm! chap 37 - Trang 45
Thảm Họa Ngày Tận Thế, Tôi Tái Sinh Biến Cả Gia Đình Trở Thành Một Ông Trùm! chap 37 - Trang 46
Thảm Họa Ngày Tận Thế, Tôi Tái Sinh Biến Cả Gia Đình Trở Thành Một Ông Trùm! chap 37 - Trang 47
Thảm Họa Ngày Tận Thế, Tôi Tái Sinh Biến Cả Gia Đình Trở Thành Một Ông Trùm! chap 37 - Trang 48
Thảm Họa Ngày Tận Thế, Tôi Tái Sinh Biến Cả Gia Đình Trở Thành Một Ông Trùm! chap 37 - Trang 49
Thảm Họa Ngày Tận Thế, Tôi Tái Sinh Biến Cả Gia Đình Trở Thành Một Ông Trùm! chap 37 - Trang 50
Thảm Họa Ngày Tận Thế, Tôi Tái Sinh Biến Cả Gia Đình Trở Thành Một Ông Trùm! chap 37 - Trang 51
Thảm Họa Ngày Tận Thế, Tôi Tái Sinh Biến Cả Gia Đình Trở Thành Một Ông Trùm! chap 37 - Trang 52
Thảm Họa Ngày Tận Thế, Tôi Tái Sinh Biến Cả Gia Đình Trở Thành Một Ông Trùm! chap 37 - Trang 53
Thảm Họa Ngày Tận Thế, Tôi Tái Sinh Biến Cả Gia Đình Trở Thành Một Ông Trùm! chap 37 - Trang 54
Thảm Họa Ngày Tận Thế, Tôi Tái Sinh Biến Cả Gia Đình Trở Thành Một Ông Trùm! chap 37 - Trang 55
Thảm Họa Ngày Tận Thế, Tôi Tái Sinh Biến Cả Gia Đình Trở Thành Một Ông Trùm! chap 37 - Trang 56
Thảm Họa Ngày Tận Thế, Tôi Tái Sinh Biến Cả Gia Đình Trở Thành Một Ông Trùm! chap 37 - Trang 57
Thảm Họa Ngày Tận Thế, Tôi Tái Sinh Biến Cả Gia Đình Trở Thành Một Ông Trùm! chap 37 - Trang 58
Thảm Họa Ngày Tận Thế, Tôi Tái Sinh Biến Cả Gia Đình Trở Thành Một Ông Trùm! chap 37 - Trang 59
Thảm Họa Ngày Tận Thế, Tôi Tái Sinh Biến Cả Gia Đình Trở Thành Một Ông Trùm! chap 37 - Trang 60
Thảm Họa Ngày Tận Thế, Tôi Tái Sinh Biến Cả Gia Đình Trở Thành Một Ông Trùm! chap 37 - Trang 61
Tài khoản không bình luận được là do: avatar nhạy cảm, spam link hoặc chưa đủ cấp độ. THAM GIA FORUM ĐỂ THẢO LUẬN, CHÉM GIÓ HOẶC HỎI ĐÁP THẮC MẮC
Mời bạn thảo luận, vui lòng không spam, share link kiếm tiền, thiếu lành mạnh,... để tránh bị khóa tài khoản
  • Tất cả
  • Bình luận chap
Mới nhất
Mạc Trường An
Mạc Trường An Cấp 3
1 tuần ít thì 2 chap nhiều thì 5 chap m hiệu anh nói gì chưa emo
Tu tu thoi
Tu tu thoi Cấp 5
Mạc Trường Anemo
omg
omg Cấp 5
trọng sinh tác giả buff main 1... nv phản diện buff x3 :) kiểu con ghẻ nên nhìn main có vẻ yếu thôi chứ so ra với main kiếp trước đã là mạnh.
Hạo Thiên
Hạo Thiên Cấp 4
Main Lâm Kiệt bế quan ở đâu rồi chưa xuất quan cứu thằng đệ ta. emo
Hoàng Lưu
Hoàng Lưu Cấp 5
trọng sinh yếu chê mà mạnh cũng chê thế có ngon các ông đi mà viết truyện
Bung Minh Hoàng
Bung Minh Hoàng Cấp 5
Lấy lữa huy đi tế bào là xong
Nguyen Lien
Nguyen Lien Cấp 4
Bung Minh HoàngBạn nên đọc laih 2 chap sau
ko moangh
ko moangh Cấp 4
Bung Minh Hoàngk mình nghĩ chắc là cho thg này nhiều năng lượng rồi nó bùm
Kỷ Vọng Thư
Kỷ Vọng Thư Cấp 5
ko moanghCách này cũng đ
Tế bào của nó hấp thụ và chứa năng lượng
=> tế bào của nó cần không ngừng phân tách để chứa và hấp thụ năng lương
=> chỉ cần để nó ko kịp phân tách tế bào và nổ banh xác là đc
s spoiler
s spoiler Cấp 5
Trọng sinh mà bản thân cấp 1 người khác cấp 2, cấp 3
Mồn lèo
Mồn lèo Cấp 4
s spoilerTại tg ko buff
Lã Tiểu Ngư
Lã Tiểu Ngư Cấp 5
Trùng Sinh mà sức mạnh k bằng ng ta... cấp kug thua nữa là s...thế méo nào ai cũng đập đc main thế
Bản Tra Nam
Bản Tra Nam Cấp 5
Lã Tiểu Ngưk phải nó k bằng ngta mà tại tác buff thôi, chứ tận thế có mấy ngày ngta chủ yếu tìm nơi an toàn hoặc tìm kiếm vật tư còn k có thích nghi đc, mà mấy tk này tác buff cho lên cấp 2 cấp 3
Basa Laro
Basa Laro Cấp 5
Lã Tiểu Ngưk thấy từ đầu đến giờ tận thế thảm họa đều đến sớm hơn kiếp trước à
ChanHiep Nguyen
ChanHiep Nguyen Cấp 3
Trọng sinh mà cùi bắp quá
Cà Phê
Cà Phê Cấp 5
Nanomachines, son
Bó
Cấp 4
Main kiệt chưa thấy comeback
C A
C A Cấp 5
Nhìn khác del j senator armstrong trong metal gear rising không :)), kếm cho thng main cây muramasa đi
Ăng Hưng zíp bờ gồ
Ăng Hưng zíp bờ gồ Cấp 5
C ANói ms để ý giống vc
Chó Gầy Thờ Satan
Chó Gầy Thờ Satan Cấp 5
C AChung ý nghĩ emo
Ms Hxx
Ms Hxx Cấp 4
Ròi mạnh nhất dữ chưa tí nó lôi cả 4 năng lực ra làm thằng kia bất ngờ rồi đánh úp emo
No Jutsu Lui
No Jutsu Lui Cấp 5
Đcm... Main đánh thua người ta, bị đánh chạy như chó, còn xem thường người ta, chê người ta chỉ là lũ kiêu ngạo emo thế như thằng main gọi là cái gì
đmm
đmm Cấp 5
main nó kêu dị năng của nó mạnh nhất mà sao lạ vậy ae
Lu Milk
Lu Milk Cấp 5
đmmÔ già kia cấp 4 còn 2 thằng này cấp 2
Daddy Mong Công
Daddy Mong Công Cấp 4
Lu MilkÔg già siêu tế bào cấp 2, đâu ra cấp 4
Lu Milk
Lu Milk Cấp 5
Daddy Mong CôngÔ ko thấy chap trc nó để 52% lên cấp 5 à
Daddy Mong Công
Daddy Mong Công Cấp 4
Lu MilkĐấy là tỉ lệ có thể lên đc cấp 5, dị năng yêud thì tỉ lệ thấp
phan ga
phan ga Cấp 4
Lu Milkm đọc lướt à năng lực ông đấy mới cấp 2 thôi còn tỉ lệ kia là thăng lên cấp cao cấp 5 trc có bảo là ăn tinh thể zombie thì chỉ có cấp 4 là kịch còn muốn lên c5 thì phải ăn tinh thể nguyên bản mà chap trc main có đc và sẽ có tỉ lệ thành công thăng lên
Lê Hải
Lê Hải Cấp 5
Lu Milkđó là giới hạn của thằng già mà nhể
Thánh chửi
Thánh chửi Cấp 5
Kết hợp như 2 ông anh hùng trong opm vc