Nhấn vào đây để đăng nhập tự động và đồng bộ truyện theo dõi từ site cũ. Không truy cập web giả mạo để tránh bị hack tài khoản
Nếu không xem được truyện vui lòng đổi "SERVER ẢNH" bên dưới
go88
24h
Tôi là thánh nữ giả mạo nhưng các thần lại ám ảnh tôi chap 55 - Trang 1
Tôi là thánh nữ giả mạo nhưng các thần lại ám ảnh tôi chap 55 - Trang 2
Tôi là thánh nữ giả mạo nhưng các thần lại ám ảnh tôi chap 55 - Trang 3
Tôi là thánh nữ giả mạo nhưng các thần lại ám ảnh tôi chap 55 - Trang 4
Tôi là thánh nữ giả mạo nhưng các thần lại ám ảnh tôi chap 55 - Trang 5
Tôi là thánh nữ giả mạo nhưng các thần lại ám ảnh tôi chap 55 - Trang 6
Tôi là thánh nữ giả mạo nhưng các thần lại ám ảnh tôi chap 55 - Trang 7
Tôi là thánh nữ giả mạo nhưng các thần lại ám ảnh tôi chap 55 - Trang 8
Tôi là thánh nữ giả mạo nhưng các thần lại ám ảnh tôi chap 55 - Trang 9
Tôi là thánh nữ giả mạo nhưng các thần lại ám ảnh tôi chap 55 - Trang 10
Tôi là thánh nữ giả mạo nhưng các thần lại ám ảnh tôi chap 55 - Trang 11
Tôi là thánh nữ giả mạo nhưng các thần lại ám ảnh tôi chap 55 - Trang 12
Tôi là thánh nữ giả mạo nhưng các thần lại ám ảnh tôi chap 55 - Trang 13
Tôi là thánh nữ giả mạo nhưng các thần lại ám ảnh tôi chap 55 - Trang 14
Tôi là thánh nữ giả mạo nhưng các thần lại ám ảnh tôi chap 55 - Trang 15
Tôi là thánh nữ giả mạo nhưng các thần lại ám ảnh tôi chap 55 - Trang 16
Tôi là thánh nữ giả mạo nhưng các thần lại ám ảnh tôi chap 55 - Trang 17
Tôi là thánh nữ giả mạo nhưng các thần lại ám ảnh tôi chap 55 - Trang 18
Tôi là thánh nữ giả mạo nhưng các thần lại ám ảnh tôi chap 55 - Trang 19
Tôi là thánh nữ giả mạo nhưng các thần lại ám ảnh tôi chap 55 - Trang 20
Tôi là thánh nữ giả mạo nhưng các thần lại ám ảnh tôi chap 55 - Trang 21
Tôi là thánh nữ giả mạo nhưng các thần lại ám ảnh tôi chap 55 - Trang 22
Tôi là thánh nữ giả mạo nhưng các thần lại ám ảnh tôi chap 55 - Trang 23
Tôi là thánh nữ giả mạo nhưng các thần lại ám ảnh tôi chap 55 - Trang 24
Tôi là thánh nữ giả mạo nhưng các thần lại ám ảnh tôi chap 55 - Trang 25
Tôi là thánh nữ giả mạo nhưng các thần lại ám ảnh tôi chap 55 - Trang 26
Tôi là thánh nữ giả mạo nhưng các thần lại ám ảnh tôi chap 55 - Trang 27
Tôi là thánh nữ giả mạo nhưng các thần lại ám ảnh tôi chap 55 - Trang 28
Tôi là thánh nữ giả mạo nhưng các thần lại ám ảnh tôi chap 55 - Trang 29
Tôi là thánh nữ giả mạo nhưng các thần lại ám ảnh tôi chap 55 - Trang 30
Tôi là thánh nữ giả mạo nhưng các thần lại ám ảnh tôi chap 55 - Trang 31
Tôi là thánh nữ giả mạo nhưng các thần lại ám ảnh tôi chap 55 - Trang 32
Tôi là thánh nữ giả mạo nhưng các thần lại ám ảnh tôi chap 55 - Trang 33
Tôi là thánh nữ giả mạo nhưng các thần lại ám ảnh tôi chap 55 - Trang 34
Tôi là thánh nữ giả mạo nhưng các thần lại ám ảnh tôi chap 55 - Trang 35
Tôi là thánh nữ giả mạo nhưng các thần lại ám ảnh tôi chap 55 - Trang 36
Tôi là thánh nữ giả mạo nhưng các thần lại ám ảnh tôi chap 55 - Trang 37
Tôi là thánh nữ giả mạo nhưng các thần lại ám ảnh tôi chap 55 - Trang 38
Tôi là thánh nữ giả mạo nhưng các thần lại ám ảnh tôi chap 55 - Trang 39
Tôi là thánh nữ giả mạo nhưng các thần lại ám ảnh tôi chap 55 - Trang 40
Tôi là thánh nữ giả mạo nhưng các thần lại ám ảnh tôi chap 55 - Trang 41
Tôi là thánh nữ giả mạo nhưng các thần lại ám ảnh tôi chap 55 - Trang 42
Tôi là thánh nữ giả mạo nhưng các thần lại ám ảnh tôi chap 55 - Trang 43
Tôi là thánh nữ giả mạo nhưng các thần lại ám ảnh tôi chap 55 - Trang 44
Tôi là thánh nữ giả mạo nhưng các thần lại ám ảnh tôi chap 55 - Trang 45
Tôi là thánh nữ giả mạo nhưng các thần lại ám ảnh tôi chap 55 - Trang 46
Tôi là thánh nữ giả mạo nhưng các thần lại ám ảnh tôi chap 55 - Trang 47
Tôi là thánh nữ giả mạo nhưng các thần lại ám ảnh tôi chap 55 - Trang 48
Tôi là thánh nữ giả mạo nhưng các thần lại ám ảnh tôi chap 55 - Trang 49
Tôi là thánh nữ giả mạo nhưng các thần lại ám ảnh tôi chap 55 - Trang 50
Tôi là thánh nữ giả mạo nhưng các thần lại ám ảnh tôi chap 55 - Trang 51
Tôi là thánh nữ giả mạo nhưng các thần lại ám ảnh tôi chap 55 - Trang 52
Tôi là thánh nữ giả mạo nhưng các thần lại ám ảnh tôi chap 55 - Trang 53
Tôi là thánh nữ giả mạo nhưng các thần lại ám ảnh tôi chap 55 - Trang 54
Tôi là thánh nữ giả mạo nhưng các thần lại ám ảnh tôi chap 55 - Trang 55
Tôi là thánh nữ giả mạo nhưng các thần lại ám ảnh tôi chap 55 - Trang 56
Tôi là thánh nữ giả mạo nhưng các thần lại ám ảnh tôi chap 55 - Trang 57
Tôi là thánh nữ giả mạo nhưng các thần lại ám ảnh tôi chap 55 - Trang 58
Tôi là thánh nữ giả mạo nhưng các thần lại ám ảnh tôi chap 55 - Trang 59
Tôi là thánh nữ giả mạo nhưng các thần lại ám ảnh tôi chap 55 - Trang 60
Tôi là thánh nữ giả mạo nhưng các thần lại ám ảnh tôi chap 55 - Trang 61
Tôi là thánh nữ giả mạo nhưng các thần lại ám ảnh tôi chap 55 - Trang 62
Tôi là thánh nữ giả mạo nhưng các thần lại ám ảnh tôi chap 55 - Trang 63
Tôi là thánh nữ giả mạo nhưng các thần lại ám ảnh tôi chap 55 - Trang 64
Tôi là thánh nữ giả mạo nhưng các thần lại ám ảnh tôi chap 55 - Trang 65
Tôi là thánh nữ giả mạo nhưng các thần lại ám ảnh tôi chap 55 - Trang 66
Tôi là thánh nữ giả mạo nhưng các thần lại ám ảnh tôi chap 55 - Trang 67
Tôi là thánh nữ giả mạo nhưng các thần lại ám ảnh tôi chap 55 - Trang 68
Tôi là thánh nữ giả mạo nhưng các thần lại ám ảnh tôi chap 55 - Trang 69
Tôi là thánh nữ giả mạo nhưng các thần lại ám ảnh tôi chap 55 - Trang 70
Tôi là thánh nữ giả mạo nhưng các thần lại ám ảnh tôi chap 55 - Trang 71
Tôi là thánh nữ giả mạo nhưng các thần lại ám ảnh tôi chap 55 - Trang 72
Tôi là thánh nữ giả mạo nhưng các thần lại ám ảnh tôi chap 55 - Trang 73
Tôi là thánh nữ giả mạo nhưng các thần lại ám ảnh tôi chap 55 - Trang 74
Tôi là thánh nữ giả mạo nhưng các thần lại ám ảnh tôi chap 55 - Trang 75
Tôi là thánh nữ giả mạo nhưng các thần lại ám ảnh tôi chap 55 - Trang 76
Tôi là thánh nữ giả mạo nhưng các thần lại ám ảnh tôi chap 55 - Trang 77
Tôi là thánh nữ giả mạo nhưng các thần lại ám ảnh tôi chap 55 - Trang 78
Tôi là thánh nữ giả mạo nhưng các thần lại ám ảnh tôi chap 55 - Trang 79
Tôi là thánh nữ giả mạo nhưng các thần lại ám ảnh tôi chap 55 - Trang 80
Tôi là thánh nữ giả mạo nhưng các thần lại ám ảnh tôi chap 55 - Trang 81
Tôi là thánh nữ giả mạo nhưng các thần lại ám ảnh tôi chap 55 - Trang 82
Tôi là thánh nữ giả mạo nhưng các thần lại ám ảnh tôi chap 55 - Trang 83
Tôi là thánh nữ giả mạo nhưng các thần lại ám ảnh tôi chap 55 - Trang 84
Tôi là thánh nữ giả mạo nhưng các thần lại ám ảnh tôi chap 55 - Trang 85
Tôi là thánh nữ giả mạo nhưng các thần lại ám ảnh tôi chap 55 - Trang 86
Tôi là thánh nữ giả mạo nhưng các thần lại ám ảnh tôi chap 55 - Trang 87
Tôi là thánh nữ giả mạo nhưng các thần lại ám ảnh tôi chap 55 - Trang 88
Tôi là thánh nữ giả mạo nhưng các thần lại ám ảnh tôi chap 55 - Trang 89
Tôi là thánh nữ giả mạo nhưng các thần lại ám ảnh tôi chap 55 - Trang 90
Tôi là thánh nữ giả mạo nhưng các thần lại ám ảnh tôi chap 55 - Trang 91
Tôi là thánh nữ giả mạo nhưng các thần lại ám ảnh tôi chap 55 - Trang 92
Tôi là thánh nữ giả mạo nhưng các thần lại ám ảnh tôi chap 55 - Trang 93
Tài khoản không bình luận được là do: avatar nhạy cảm, spam link hoặc chưa đủ cấp độ.
Mời bạn thảo luận, vui lòng không spam, share link kiếm tiền, thiếu lành mạnh,... để tránh bị khóa tài khoản
  • Tất cả
  • Bình luận chap
Mới nhất
Mao Mao
Mao Mao Cấp 5
Lâu rồi ko đọc thấy art xinh thế kiểu rất "thơ" luôn ấy
Thành vinh Vũ
Thành vinh Vũ Cấp 4
Chap này trong tiểu thuyết là chương bao nhiêu ấy vậy mn ?
Sakura Chan
Sakura Chan Cấp 4
Thành vinh VũXin tên tiểu thuyết ạ
Rin Fakè
Rin Fakè Cấp 4
Xin link đọc novel đi các ơi :(
aiko-chan aiko-chan
aiko-chan aiko-chan Cấp 4
Rin Fakèkhông có tiếng việt đau(theo như mấy ông kia nói tui ko chắc) chỉ có tiếng nước ngoài thôi lên gg dịch dịch qua tiếng anh là có
Bé Đào Tu Tiên
Bé Đào Tu Tiên Cấp 5
Lâu mới ra nên tao sắp quên luôn cốt truyện r 🫠🥲
Cao Lien
Cao Lien Cấp 5
nhà giàu xứng đáng làm na9
Biết tên tui hong
Biết tên tui hong Cấp 4
Ai là na9emo
Biết tên tui hong
Biết tên tui hong Cấp 4
Nasia=)emo
đoán xem
đoán xem Cấp 5
Biết tên tui hongchủ thương đoàn royd là nam9 đấy.
Biết tên tui hong
Biết tên tui hong Cấp 4
đoán xemThiệc hong má
cá
Cấp 4
đoán xemsao má bt
K Suyarys
K Suyarys Cấp 5
Biết tên tui hongTrong novel ý. Nam9 chính truyện là a tóc đen chủ thương đoàn. Phiên ngoại kiểu what if thì mấy ông kia cũng lên làm nam9 luôn. Có cả phiên ngoại np nữa.
Biết tên tui hong
Biết tên tui hong Cấp 4
K Suyarysemo
Hana Lynn
Hana Lynn Cấp 4
K SuyarysTrời đấc thiệt hả:) Anh Kyle tóc đỏ của toi vứt làm na8 thoi sao
K Suyarys
K Suyarys Cấp 5
Hana LynnThì ngoại truyện cũng có tuyến cho Kyle làm nam9 mà emo
Hana Lynn
Hana Lynn Cấp 4
K SuyarysKhà khà khà, thế cũng được:))
Luyj Nam phuj
Luyj Nam phuj Cấp 4
K SuyarysemoLụy rejes
Luyj Nam phuj
Luyj Nam phuj Cấp 4
Hana LynnCòn rejes nx:(
K Suyarys
K Suyarys Cấp 5
Luyj Nam phujRejes là tuyến SM emo
Bích trâm
Bích trâm Cấp 4
Mấy ông thần hãi vãi
Gấu Béo
Gấu Béo Cấp 4
2 ngày 1 chap thì sướng nhưng ko bt có ra như này dài dài ko
Yannie
Yannie Cấp 3
Gấu Béora chap kỉu đó lâu dần chắc art tụt dốc không phanh luôn emo
Gấu Béo
Gấu Béo Cấp 4
Yannieemochắc cũm v tht
Manh đại ka
Manh đại ka Cấp 4
Lâu quá mới có chap sắp quê lun cốt
Nao vợ Mikey
Nao vợ Mikey Cấp 5
Ước được giàu như anh
Min Max
Min Max Cấp 5
emo
Fubáo
Fubáo Cấp 4
Thấy spoil là nu9 về vs 1 người thui cho t hỏi là ai vậy
Phan Khải Khải
Phan Khải Khải Cấp 5
FubáoT nghi ngờ sẽ về vs anh tóc đen nha. Vì cách mà tác giả nói về anh tóc đen này khác biệt với 2 anh kia 1 tí. Quan trọng hơn so vs hoàng gia và thánh đường, t thấy ở anh ít có bị ràng buộc bởi cái mác tháng nữ của c nhà hơn, nếu có tình yêu cũng sẽ chân thật hơn
đoán xem
đoán xem Cấp 5
Phan Khải Khảiđúng r đó, nam9 chính là ổng luôn, kasse royd
Nasia
Nasia Cấp 4
FubáoNếu 1 thì tag harem chi cậu
Nguyen Lucky
Nguyen Lucky Cấp 5
đoán xemBạn xem ở đây vậy? Có truyện chữ ko cho mình xin tên hoặc web?
đoán xem
đoán xem Cấp 5
Nasiađọc truyện chữ là biết, net tag vớ vẩn mà
Linh Bé
Linh Bé Cấp 4
Phan Khải KhảiNhưng mà kiểu Royd hơi ít đất diễn arc đầu nhỉ. Đến arc sau đi đấm ác ma mới bắt đầu xuất hiện nhiều chút.
Minh Phong
Minh Phong Cấp 4
Fubáot nghi truyện sẽ end kiểu đánh xong trùm cuối sống hạnh phúc về sau nhưng k nói rõ theo anh nào
N Z
N Z Cấp 5
Tr tác giả cho mấy cha thần nhìu đất xíu ik, nhìn mấy khứa này t dễ bệnh thay nu9 luôn áemo
Furin Furin
Furin Furin Cấp 5
Người chồng tốt của nữ 9 có khác :))
Nham Thuẫn
Nham Thuẫn Cấp 4
ai hành anh đau eo vậy???

emoanh nhún nhiều quá à