Nhấn vào đây để đăng nhập tự động và đồng bộ truyện theo dõi từ site cũ. Không truy cập web giả mạo để tránh bị hack tài khoản
Nếu không xem được truyện vui lòng đổi "SERVER ẢNH" bên dưới
go88
24h
Tôi Sắp Ly Hôn Với Người Chồng Độc Ác, Nhưng Chúng Tôi Có Baby chap 79 - Trang 1
Tôi Sắp Ly Hôn Với Người Chồng Độc Ác, Nhưng Chúng Tôi Có Baby chap 79 - Trang 2
Tôi Sắp Ly Hôn Với Người Chồng Độc Ác, Nhưng Chúng Tôi Có Baby chap 79 - Trang 3
Tôi Sắp Ly Hôn Với Người Chồng Độc Ác, Nhưng Chúng Tôi Có Baby chap 79 - Trang 4
Tôi Sắp Ly Hôn Với Người Chồng Độc Ác, Nhưng Chúng Tôi Có Baby chap 79 - Trang 5
Tôi Sắp Ly Hôn Với Người Chồng Độc Ác, Nhưng Chúng Tôi Có Baby chap 79 - Trang 6
Tôi Sắp Ly Hôn Với Người Chồng Độc Ác, Nhưng Chúng Tôi Có Baby chap 79 - Trang 7
Tôi Sắp Ly Hôn Với Người Chồng Độc Ác, Nhưng Chúng Tôi Có Baby chap 79 - Trang 8
Tôi Sắp Ly Hôn Với Người Chồng Độc Ác, Nhưng Chúng Tôi Có Baby chap 79 - Trang 9
Tôi Sắp Ly Hôn Với Người Chồng Độc Ác, Nhưng Chúng Tôi Có Baby chap 79 - Trang 10
Tôi Sắp Ly Hôn Với Người Chồng Độc Ác, Nhưng Chúng Tôi Có Baby chap 79 - Trang 11
Tôi Sắp Ly Hôn Với Người Chồng Độc Ác, Nhưng Chúng Tôi Có Baby chap 79 - Trang 12
Tôi Sắp Ly Hôn Với Người Chồng Độc Ác, Nhưng Chúng Tôi Có Baby chap 79 - Trang 13
Tôi Sắp Ly Hôn Với Người Chồng Độc Ác, Nhưng Chúng Tôi Có Baby chap 79 - Trang 14
Tôi Sắp Ly Hôn Với Người Chồng Độc Ác, Nhưng Chúng Tôi Có Baby chap 79 - Trang 15
Tôi Sắp Ly Hôn Với Người Chồng Độc Ác, Nhưng Chúng Tôi Có Baby chap 79 - Trang 16
Tôi Sắp Ly Hôn Với Người Chồng Độc Ác, Nhưng Chúng Tôi Có Baby chap 79 - Trang 17
Tôi Sắp Ly Hôn Với Người Chồng Độc Ác, Nhưng Chúng Tôi Có Baby chap 79 - Trang 18
Tôi Sắp Ly Hôn Với Người Chồng Độc Ác, Nhưng Chúng Tôi Có Baby chap 79 - Trang 19
Tôi Sắp Ly Hôn Với Người Chồng Độc Ác, Nhưng Chúng Tôi Có Baby chap 79 - Trang 20
Tôi Sắp Ly Hôn Với Người Chồng Độc Ác, Nhưng Chúng Tôi Có Baby chap 79 - Trang 21
Tôi Sắp Ly Hôn Với Người Chồng Độc Ác, Nhưng Chúng Tôi Có Baby chap 79 - Trang 22
Tôi Sắp Ly Hôn Với Người Chồng Độc Ác, Nhưng Chúng Tôi Có Baby chap 79 - Trang 23
Tôi Sắp Ly Hôn Với Người Chồng Độc Ác, Nhưng Chúng Tôi Có Baby chap 79 - Trang 24
Tôi Sắp Ly Hôn Với Người Chồng Độc Ác, Nhưng Chúng Tôi Có Baby chap 79 - Trang 25
Tôi Sắp Ly Hôn Với Người Chồng Độc Ác, Nhưng Chúng Tôi Có Baby chap 79 - Trang 26
Tôi Sắp Ly Hôn Với Người Chồng Độc Ác, Nhưng Chúng Tôi Có Baby chap 79 - Trang 27
Tôi Sắp Ly Hôn Với Người Chồng Độc Ác, Nhưng Chúng Tôi Có Baby chap 79 - Trang 28
Tôi Sắp Ly Hôn Với Người Chồng Độc Ác, Nhưng Chúng Tôi Có Baby chap 79 - Trang 29
Tôi Sắp Ly Hôn Với Người Chồng Độc Ác, Nhưng Chúng Tôi Có Baby chap 79 - Trang 30
Tôi Sắp Ly Hôn Với Người Chồng Độc Ác, Nhưng Chúng Tôi Có Baby chap 79 - Trang 31
Tôi Sắp Ly Hôn Với Người Chồng Độc Ác, Nhưng Chúng Tôi Có Baby chap 79 - Trang 32
Tôi Sắp Ly Hôn Với Người Chồng Độc Ác, Nhưng Chúng Tôi Có Baby chap 79 - Trang 33
Tôi Sắp Ly Hôn Với Người Chồng Độc Ác, Nhưng Chúng Tôi Có Baby chap 79 - Trang 34
Tôi Sắp Ly Hôn Với Người Chồng Độc Ác, Nhưng Chúng Tôi Có Baby chap 79 - Trang 35
Tôi Sắp Ly Hôn Với Người Chồng Độc Ác, Nhưng Chúng Tôi Có Baby chap 79 - Trang 36
Tôi Sắp Ly Hôn Với Người Chồng Độc Ác, Nhưng Chúng Tôi Có Baby chap 79 - Trang 37
Tôi Sắp Ly Hôn Với Người Chồng Độc Ác, Nhưng Chúng Tôi Có Baby chap 79 - Trang 38
Tôi Sắp Ly Hôn Với Người Chồng Độc Ác, Nhưng Chúng Tôi Có Baby chap 79 - Trang 39
Tôi Sắp Ly Hôn Với Người Chồng Độc Ác, Nhưng Chúng Tôi Có Baby chap 79 - Trang 40
Tôi Sắp Ly Hôn Với Người Chồng Độc Ác, Nhưng Chúng Tôi Có Baby chap 79 - Trang 41
Tôi Sắp Ly Hôn Với Người Chồng Độc Ác, Nhưng Chúng Tôi Có Baby chap 79 - Trang 42
Tôi Sắp Ly Hôn Với Người Chồng Độc Ác, Nhưng Chúng Tôi Có Baby chap 79 - Trang 43
Tôi Sắp Ly Hôn Với Người Chồng Độc Ác, Nhưng Chúng Tôi Có Baby chap 79 - Trang 44
Tôi Sắp Ly Hôn Với Người Chồng Độc Ác, Nhưng Chúng Tôi Có Baby chap 79 - Trang 45
Tôi Sắp Ly Hôn Với Người Chồng Độc Ác, Nhưng Chúng Tôi Có Baby chap 79 - Trang 46
Tôi Sắp Ly Hôn Với Người Chồng Độc Ác, Nhưng Chúng Tôi Có Baby chap 79 - Trang 47
Tôi Sắp Ly Hôn Với Người Chồng Độc Ác, Nhưng Chúng Tôi Có Baby chap 79 - Trang 48
Tôi Sắp Ly Hôn Với Người Chồng Độc Ác, Nhưng Chúng Tôi Có Baby chap 79 - Trang 49
Tôi Sắp Ly Hôn Với Người Chồng Độc Ác, Nhưng Chúng Tôi Có Baby chap 79 - Trang 50
Tôi Sắp Ly Hôn Với Người Chồng Độc Ác, Nhưng Chúng Tôi Có Baby chap 79 - Trang 51
Tôi Sắp Ly Hôn Với Người Chồng Độc Ác, Nhưng Chúng Tôi Có Baby chap 79 - Trang 52
Tôi Sắp Ly Hôn Với Người Chồng Độc Ác, Nhưng Chúng Tôi Có Baby chap 79 - Trang 53
Tôi Sắp Ly Hôn Với Người Chồng Độc Ác, Nhưng Chúng Tôi Có Baby chap 79 - Trang 54
Tôi Sắp Ly Hôn Với Người Chồng Độc Ác, Nhưng Chúng Tôi Có Baby chap 79 - Trang 55
Tôi Sắp Ly Hôn Với Người Chồng Độc Ác, Nhưng Chúng Tôi Có Baby chap 79 - Trang 56
Tôi Sắp Ly Hôn Với Người Chồng Độc Ác, Nhưng Chúng Tôi Có Baby chap 79 - Trang 57
Tôi Sắp Ly Hôn Với Người Chồng Độc Ác, Nhưng Chúng Tôi Có Baby chap 79 - Trang 58
Tôi Sắp Ly Hôn Với Người Chồng Độc Ác, Nhưng Chúng Tôi Có Baby chap 79 - Trang 59
Tôi Sắp Ly Hôn Với Người Chồng Độc Ác, Nhưng Chúng Tôi Có Baby chap 79 - Trang 60
Tôi Sắp Ly Hôn Với Người Chồng Độc Ác, Nhưng Chúng Tôi Có Baby chap 79 - Trang 61
Tôi Sắp Ly Hôn Với Người Chồng Độc Ác, Nhưng Chúng Tôi Có Baby chap 79 - Trang 62
Tôi Sắp Ly Hôn Với Người Chồng Độc Ác, Nhưng Chúng Tôi Có Baby chap 79 - Trang 63
Tôi Sắp Ly Hôn Với Người Chồng Độc Ác, Nhưng Chúng Tôi Có Baby chap 79 - Trang 64
Tôi Sắp Ly Hôn Với Người Chồng Độc Ác, Nhưng Chúng Tôi Có Baby chap 79 - Trang 65
Tôi Sắp Ly Hôn Với Người Chồng Độc Ác, Nhưng Chúng Tôi Có Baby chap 79 - Trang 66
Tôi Sắp Ly Hôn Với Người Chồng Độc Ác, Nhưng Chúng Tôi Có Baby chap 79 - Trang 67
Tôi Sắp Ly Hôn Với Người Chồng Độc Ác, Nhưng Chúng Tôi Có Baby chap 79 - Trang 68
Tôi Sắp Ly Hôn Với Người Chồng Độc Ác, Nhưng Chúng Tôi Có Baby chap 79 - Trang 69
Tôi Sắp Ly Hôn Với Người Chồng Độc Ác, Nhưng Chúng Tôi Có Baby chap 79 - Trang 70
Tôi Sắp Ly Hôn Với Người Chồng Độc Ác, Nhưng Chúng Tôi Có Baby chap 79 - Trang 71
Tôi Sắp Ly Hôn Với Người Chồng Độc Ác, Nhưng Chúng Tôi Có Baby chap 79 - Trang 72
Tôi Sắp Ly Hôn Với Người Chồng Độc Ác, Nhưng Chúng Tôi Có Baby chap 79 - Trang 73
Tôi Sắp Ly Hôn Với Người Chồng Độc Ác, Nhưng Chúng Tôi Có Baby chap 79 - Trang 74
Tôi Sắp Ly Hôn Với Người Chồng Độc Ác, Nhưng Chúng Tôi Có Baby chap 79 - Trang 75
Tôi Sắp Ly Hôn Với Người Chồng Độc Ác, Nhưng Chúng Tôi Có Baby chap 79 - Trang 76
Tôi Sắp Ly Hôn Với Người Chồng Độc Ác, Nhưng Chúng Tôi Có Baby chap 79 - Trang 77
Tôi Sắp Ly Hôn Với Người Chồng Độc Ác, Nhưng Chúng Tôi Có Baby chap 79 - Trang 78
Tôi Sắp Ly Hôn Với Người Chồng Độc Ác, Nhưng Chúng Tôi Có Baby chap 79 - Trang 79
Tôi Sắp Ly Hôn Với Người Chồng Độc Ác, Nhưng Chúng Tôi Có Baby chap 79 - Trang 80
Tôi Sắp Ly Hôn Với Người Chồng Độc Ác, Nhưng Chúng Tôi Có Baby chap 79 - Trang 81
Tôi Sắp Ly Hôn Với Người Chồng Độc Ác, Nhưng Chúng Tôi Có Baby chap 79 - Trang 82
Tôi Sắp Ly Hôn Với Người Chồng Độc Ác, Nhưng Chúng Tôi Có Baby chap 79 - Trang 83
Tôi Sắp Ly Hôn Với Người Chồng Độc Ác, Nhưng Chúng Tôi Có Baby chap 79 - Trang 84
Tôi Sắp Ly Hôn Với Người Chồng Độc Ác, Nhưng Chúng Tôi Có Baby chap 79 - Trang 85
Tôi Sắp Ly Hôn Với Người Chồng Độc Ác, Nhưng Chúng Tôi Có Baby chap 79 - Trang 86
Tôi Sắp Ly Hôn Với Người Chồng Độc Ác, Nhưng Chúng Tôi Có Baby chap 79 - Trang 87
Tài khoản không bình luận được là do: avatar nhạy cảm, spam link hoặc chưa đủ cấp độ.
Mời bạn thảo luận, vui lòng không spam, share link kiếm tiền, thiếu lành mạnh,... để tránh bị khóa tài khoản
  • Tất cả
  • Bình luận chap
Mới nhất
Đại Thần Trúc Thiên
Đại Thần Trúc Thiên Cấp 5
Nói chứ tg nghĩ cái gì mà tạo ra một nv não tàn như tk hoàng tử này éo hiểu emo
Tui
Tui Cấp 4
Đại Thần Trúc Thiênlàm nền cho na-nu9 =)
Diệp Oản Oản
Diệp Oản Oản Cấp 5
Ụa quên mất bà kia là ai r ai giúp tui nhớ lại với
La La
La La Cấp 4
Ủa chap ngắn zemo
Cát - đz
Cát - đz Cấp 5
emothk hãm l, thk ko bằng súc vật
Dominh Phuc
Dominh Phuc Cấp 5
Cát - đzĐến giờ vẫn chưa ngờ được tk cha đó nghĩ cái gì mà đòi vợ ng ta đẻ con cho mình
Muii
Muii Cấp 4
Dominh PhucThứ nhất là bà nu9 đẹp, thông minh , gia thế tốt
Thứ hai bả có thánh lực nếu sinh con mà con có vừa cả sức mạnh của hai người quyền lực của thằng kia sẽ cao hơn 
Thứ ba nu9 mà thành hoàng hậu thì với sự thông minh của bả thì đất nước phát triển thằng đó sẽ đc hưởng tất 
=> nói chung miếng mồi ngon ko muốn mới là lạ =))
Dominh Phuc
Dominh Phuc Cấp 5
Muiiemo tk cha này tha hóa quá rồi
Muii
Muii Cấp 4
Dominh PhucCông nhận cái thứ như nó mà vẫn đc làm hoàng thái tử t khinh emo
Helena
Helena Cấp 4
MuiiGiỏi đẹp gì đó của bà main không tính lmj, cái vấn đề nằm ở thg thái tử kìa. Thằng này đến thăm chính thức nhà công tước xong ngang nhiên nói muốn nu9 làm tình nhân, đẻ con cho nó trong khi đang đứng giữa phòng khách, không ít thì nhiều cũng có ng hầu, nu9 còn đang bế con. Cái hành động "ngạo mạn" này chỉ có 2 khả năng có thể giải thích đc trong trường hợp này. 1 là nó khinh na9, và cảm giác na9 dell thể lmj đc nó. Nhìn cái mặt nhăn nhó vì sợ của nó khi bị na9 lườm là biết k thể nào là trường hợp 1 rồi. Thế thì còn 2 là nó ngu tới độ để thân dưới quản luôn miệng trên, cái gì nên nói cái gì không nên nói, dell cần biết thời gian địa điểm, cứ có cái mẹ gì trong não là tuôn :))) Chắc nó cx đc cái vtrí thái tử cứu mấy phát ngôn tự hủy như này nhiều rồi nên cũng biết là ít nhất dell có ai dám ra tay vs nó trực tiếp (chứ ám toán thì thứ gì cản nổi :))) nên mới dám đem cái miệng chó đấy đi khắp nơi mà không đeo rọ mõm
Helena
Helena Cấp 4
MuiiVs góc nhìn thượng đế của ng đọc, mình thừa biết nó nghĩ gì mà? Nó khinh nu9 bỏ mẹ ra chứ nào tôn trọng gì đâu? Cái việc mà nó nhận xét bà main xinh đẹp tài giỏi j j đó, lợi này lợi kia chẳng qua cũng chỉ là cách não nó tự thôi miên nó để hợp thức hóa việc nó nwngs với người k nên động vào (vì lý do đạo đức) thôi. Chứ nghĩ gì cái loại trăng hoa cỡ nó, còn thêm mất dạy nữa, ỷ vào cái chức vị đấy để lôi gái lên giường thì nghĩ gì nó sẽ quan tâm việc người nằm dưới thân nó giỏi thế nào, nó đc lợi gì khi lôi kéo ng này, v.v.... Ai lm nó nwngs thì nó gạ vs ép kiểu này thôi. Lý do mà nó gạ lần 1 k đc thì đến nhà ngt gạ lần 2 thì hẳn là vì trc h ai cx ngại thân phận của nó, nó muốn đè ai thì chx từng ai thoát đc nên vc nó k gạ đc bà main làm nó nổi máu chinh phục, vậy thôi. Chứ cái thứ thân dưới còn quản không xong thế này thì nào có khả năng sẽ theo đuổi lợi ích lớn lao hay tính toán 1 cái gì đó khi muốn lên giường với 1 ng phụ nữ. Này chỉ đơn giản là muốn thoả mãn nhu cầu, đổi món mới lạ thôi :))))
Mỏ hỗn Swan
Mỏ hỗn Swan Cấp 4
emođầu